Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Wyświetl historię zmian »
Burmistrz Otmuchowa zaprasza do składania ofert na wykonanie „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”

ZAPYTANIE OFERTOWE
Burmistrz Otmuchowa

zaprasza
do składania ofert na wykonanie
„Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Otmuchów”


Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy – prawo zamówień publicznych
zgodnie z art.4 ust.8 tej ustawy.

Zgodnie z art.19 ust.3 ustawy – prawo energetyczne projekt założeń powinien określać:

1)      ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;

2)      przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;

3)      możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;

4)      możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu  ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;

5)      zakres współpracy z innymi gminami.

                 Przedmiot zamówienia należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach + wersja elektroniczna edytowalna (rozszerzenie doc, rtf) (na CD). Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli w tym zakresie upoważnienia dla wykonawcy do występowania w jego imieniu do właściwych organów i instytucji. Wykonawca ceduje w stosunku do dokumentacji projektowej prawa autorskie na zamawiającego.

Przedmiot zamówienia uważa się  za  wykonany  w  przypadku  gdy  uzyskana  zostanie pozytywna opinia samorządu województwa, o której mowa w art. 19 ust. 5 ustawy, wykonawca opracuje opinie dla Rady Miejskiej w Otmuchowie do wniosków, zastrzeżeń  i wag o których mowa w art.19 ust.8 ustawy i gdy plan zostanie przyjęty uchwałą przez Radę Miejską w Otmuchowie.

Należność za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna w terminie 30 dni od dnia złożenia faktury. 
Oferta powinna zawierać w swej treści:

 • nazwę i adres oferenta,
 • oferowaną cenę netto i brutto,
 • oświadczenie o związaniu ofertą do 1 m-ca od daty jej złożenia,
 • zestawienie zamówień dotyczących takiego samego przedmiotu realizowanych na rzecz innych gmin, tj. wykonanie w ciągu ostatnich 2-ch lat co najmniej 2 zamówień na wykonanie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło , energię elektryczną i paliwa gazowe na rzecz innej gminy,
 • zobowiązanie do wykonania zamówienia w terminie do 5 m-cy od daty zawarcia umowy.

Kserokopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania oferenta.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie oferty zgodnie z wymaganiami zamawiającego łącznie z wymaganymi załącznikami.

Jedynym kryterium wyboru oferty będzie cena (kwota brutto)
      

 W przypadku zainteresowania naszą ofertą proszę o złożenie do dnia 09.03.2012 r. do godz. 15 00   oferty:

 • na piśmie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie  ul. Zamkowa 6 pok. 11,
 • lub faxem na nr 77- 4315016,
 • lub e-mail; umig@otmuchow.pl (oferta przesyłana drogą elektroniczną musi mieć formę skanu z uwagi na podpis).

Oferta winna być opatrzona pieczątka firmową, podpisem oferenta, datę sporządzenia, terminem ważności.

W przypadku podania nieprawdziwych danych oferta zostanie odrzucona, a oferent nie będzie brany przy kolejnych zapytaniach ofertowych.

W przypadku wybrania Państwa oferty zostaniecie poinformowani odrębnym pismem o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy. Ponadto informuję, że rozstrzygnięcie zapytania cenowego zostanie podana do wiadomości tylko na stronie internetowej zamawiającego www.otmuchow.probip.pl, dla pozostałych uczestników postępowania.

W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego wykonawcę zostanie on wykluczony z innych postępowań przeprowadzanych przez Gminę Otmuchów jako wykonawca niewiarygodny, a umowa zostanie zawarta 
z kolejnym wykonawcą znajdującym się na liście.

W przypadku przekroczenia limitu środków na realizację niniejszego zamówienia zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

1/ formularz oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1464
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-03-01
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-01 13:34:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378857