2017

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-13 09:34:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 09:36Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Tytuł projektu: Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.05.03.02-16-0007/16-00

 

23.01.2017r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Monika Kowalska

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Zaproszenie do składania ofert

NAZWA ZAMÓWIENIA:wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                 

Nazwa wykonawcy     

Zakład Reklamowy znaki.pl

ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów

Telefon

77 431 55 77

Faks

-

Uzasadnienie  wyboru oferty:

Warunki ofertowe zaproponowane przez firmę Zakład Reklamowy znaki.pl, ul. Nyska 22, 48-385 Otmuchów spełniają warunki udziału w postępowaniu a oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty:

 

L.p.

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium wraz z uzasadnieniem

Łączna liczba punktów

Termin Wykonania

Cena

1

Agencja Reklamowo – Marketingowa Sylwiusz Gruś

ul. Wilcza 8/1

56-120 Brzeg

40

22,35

62,35

2

Moderan Bartosz Antoszak

ul. Pszczelarska 2A

46-053 Suchy Bór

40

41,51

81,51

3

KMK GROUP

ul. Kuków 123

42-160 Krzepice

40

26,57

66,57

4

Montownia produkcja reklam

Anna Zommer

ul. Główna 88

Zofiówka Gm. Tuszyn

40

26,43

66,43

5

Zakład Reklamowy znaki.pl

ul. Nyska 22

48-385 Otmuchów

40

60

100

6

Flesz Studio

Królikowo 6 Olsztynek

40

8,28

48,28

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

-

-

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

-

-

. Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-23 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-24 14:25Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

Zapytanie ofertowe dotyczące zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-26 20:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 20:58Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Zapytanie ofertowe dotyczące zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa - OTMUCHÓW WSCHÓD

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-01-26 20:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-26 20:58Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

Zaproszenie do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 Euro dot: sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-07 14:23:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-10 08:13Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM dot. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa - OTMUCHÓW WSCHÓD

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: B. Zając
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-22 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-22 12:57Aktualizacja dokonana przez: B. Zając

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - NAZWA ZAMÓWIENIA: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego dla remontu częściowego Pałacu Biskupiego w Otmuchowie w ramach zadania Zwiększenie dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego w powiecie nyskim poprzez remont konserwatorski Ratusza Miejskiego w Paczkowie oraz Pałacu Biskupiego w Otmuchowie

Autor: M. Kowalska
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2017-02-28 16:38:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-28 16:45Aktualizacja dokonana przez: M. Kowalska