2013

UCHWAŁA NR XXVIII/203/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE Z DNIA 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:26:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 12:01Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:37:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:41Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/205/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/185/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie umorzenia udziałów i obniżenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o. o. w Otmuchowie

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

UCHWAŁA NR XXVIII/206/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/207/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:48Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/208/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Otmuchowie na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:49Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/209/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie udzielenia poparcia dla „Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego do Prezesa Rady Ministrów w sprawie sprzeciwu do propozycji Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej dotyczącej wykluczenia budowy obwodnic Nysy, Niemodlina i Kędzierzyna-Koźla z Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011 – 2015.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/210/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie powierzenia Gminie Nysa wykonywania zadania własnego Gminy Otmuchów w zakresie utrzymywania składowisk odpadów i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz zawarcia w tej sprawie stosownego porozumienia międzygminnego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXVIII/211/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 stycznia 2013 r. o zmianie uchwały Nr XXVI/177/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-02-11
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-02-11 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-11 11:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

UCHWAŁA NR XXIX/212/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE o zmianie uchwały Nr XXVI/179/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:39Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/213/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:39:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:43Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/214/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:45Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:48Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/216/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie dopłaty do taryfowych grup odbiorców zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:48:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:49Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:50:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:51Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/218/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu i przyjęcia jego Statutu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/219/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku budżetowym 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:53Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

UCHWAŁA NR XXIX/220/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/221/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXIX/222/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

UCHWAŁA NR XXIX/223/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-03-07
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-07 07:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-07 07:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała nr XXX/224/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 08:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 09:17Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXX/225/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 09:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 09:18Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXX/226/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/200/2012 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/252/2009 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 6 listopada 2009 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 09:18:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 09:19Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXX/227/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 09:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-15 09:19Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/228/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:51Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała XXXI/229/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Otmuchowa z tytułu wykonania budżetu Gminy Otmuchów za 2012 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/230/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:52:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/231/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/232/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Nyskiego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:56Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/233/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Nysie środków finansowych z budżetu Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:57Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/234/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na terenie Gminy Otmuchów przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz w sprawie trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania tych dotacji

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/235/2013 Rada Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 11:59Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/236/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 11:59:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:00Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/237/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 12:00:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:01Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/238/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 12:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:02Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/239/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 12:02:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/240/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXI/241/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek K.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-26
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-26 12:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-26 12:04Aktualizacja dokonana przez: Żyrek K.

Uchwała Nr XXXII/242/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:07Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXII/243/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:08:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:09Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXII/244/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXI/235/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2017

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:09:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:10Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXII/245/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Otmuchów na lata 2013 - 2018

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:16:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:16Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXII/246/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:17:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:18Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXII/247/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:19:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:19Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXII/248/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:20Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXII/249/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania stypendium dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-08 14:20:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-08 14:21Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/251/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:39Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/252/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 r

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:42Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/253/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Otmuchów na rok 2014

Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:42:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:43Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/254/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Otmuchów na rok 2014

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:50Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/255/2013 Rady Miejskiej Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/217/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 01 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała XXXIII/256/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXII/250/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 25 września 2013 r. w sprawie zasad dożywiania dzieci w przedszkolach i szkołach w gminie Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/257/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:55:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:55Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIII/258/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 28 października 2013 r. w sprawie przystąpienia do realizacji Projektu pod nazwą ,,Trasy Rowerowe EuroVelo”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: 2013-10-28
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-12 13:57Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/259/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:44:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:47Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXIV/260/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:49Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/261/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Otmuchów do realizacji projektu pt. „Równy start lepsza przyszłość”, nr POKL.09.01.02-16-046/13-00 oraz zabezpieczenia wkładu własnego do projektu

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:49:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:50Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/262/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:52Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/263/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:53:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:54Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/264/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Otmuchów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2014 roku

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:54:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:56Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/265/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:56:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:57Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXIV/266/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu lokali użytkowych

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 12:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXV/267/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 12:58:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 13:00Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXV/268/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2013 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 13:01:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 13:02Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

Uchwała Nr XXXV/269/2013 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Otmuchów

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 13:03:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 13:03Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXV/270/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Otmuchów na 2014 rok

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 13:04:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-15 07:58Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna

UCHWAŁA NR XXXV/271/2013 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udostępniania Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej w Kałkowie oraz upoważnienia Burmistrza Otmuchowa do ustalenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu jej udostępniania

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Żyrek Krystyna
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2014-01-14 13:05:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-14 13:06Aktualizacja dokonana przez: Żyrek Krystyna