Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie ogłasza przetarg na zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Zakup opału wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok. Numer ogłoszenia:286112 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, ul. Żeromskiego 1,

48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315824, faks 077 4314014.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup opału  wraz z dostawą do placówek oświatowych na terenie gminy Otmuchów na 2016 rok.

 

    II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

   II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

   1.  Rodzaj i parametry opału :

    a) węgiel orzech

    -  grubość ziarna powyżej 40 mm

    - wartość opałowa  min  29 000 KJ/kg

    - zawartość popiołu max  do 6%

    - zawartość siarki  max  do 0,5 %         

   b) koks gruby opałowy bez zawartości amoniaku

   - grubość ziarna powyżej  40 mm

   - wartość opałowa min  29 000 KJ/kg

   - zawartość popiołu  max  do 7%

   - zawartość siarki  max   do 0,4 %

   c) miał opałowy typ 32.1

   - wartość opałowa min. 27 000 KJ/kg

   - zawartość popiołu  max  do 6%

   - zawartość siarki  max   do 0,6 %

   d) Eko groszek

   - maksymalny rozmiar ziaren do 25 mm

   - niewielka lub średnia zdolność koksowania jak typ 31 lub typ 32 o zawartości  części lotnych powyżej 30%.

  2.  Ilość opału dla poszczególnych placówek 

   a ) węgiel orzech ogółem 160 ton :

  20 ton - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa im. B. Chrobrego i Publiczne  Przedszkole Jarnołtowie,      

  35 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie,                                   

  30 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mesznie,                                   

  25 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Maciejowicach,                        

  25 ton - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wójcicach,                                

  20 ton - Szkoła Podstawowa w Otmuchowie,                                           

    5 ton - Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej,                               

 

 

 

  b)  koks gruby ogółem 55 ton :

   30 t - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa  im. B. Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie         

   10 t - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie                                

   15 t - Publiczne Przedszkole w Jasienicy Górnej                               

  c)  miał opałowy  70 ton : 

   70 t - Szkoła Podstawowa w Otmuchowie                                          

  d)  eko groszek 20 ton : 

  12 t - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kałkowie                                

8    t - Zespół: Gimnazjum, Szkoła Podstawowa  im. B. Chrobrego i Publiczne Przedszkole w Jarnołtowie         

 

  3.Opał należy dostarczać sukcesywnie do poszczególnych placówek oświatowych transportem o  

  ładowności  max do 5 ton  jednorazowo wg zgłoszenia zamawiającego w terminie  nie później niż  w ciągu  jednego dnia od dnia zgłoszenia.

  4. Rozliczenie finansowe wykonanego zamówienia  będzie dokonane w sposób określony we  wzorze   umowy.    

  5.Zamawiający nie przewiduje w okresie obowiązywania  umowy udzielić zamówień uzupełniających, o których  mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.). 

 

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.12.10-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 02.01.2016 do 31.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 1.000,00 zł (jeden tysięcy złotych)

2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

 a) w pieniądzu,

 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

 c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.),

3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

a) w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 03 8872 0003 0000 7461 2000 0050

b) wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

4. Termin wniesienia wadium.

 a) wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert,

 b) wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert,

c) wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

   5. Przesłanki zwrotu i zatrzymania wadium określone są w art. 46 pzp.

 

 

 

III.2) ZALICZKI

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 – Termin płatności - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków:

1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej,

 2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług,

 3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie,

4) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego

 5) wystąpienia okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów,  ul. Żeromskiego 1, II piętro.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015r.,   do godz. 1000        miejsce:   Zespół Obsługi Szkolnictwa w Otmuchowie, 48-385 Otmuchów, ul. Żeromskiego 1, II piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378720