Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Najem 2012

Liczba odsłon: 15394
ZARZĄDZENIE NR 153/2012 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń oraz powołania Komisji Przetargowej - I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 w poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie

 

Zarządzenie   nr     153/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 grudnia 2012r.

 

w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem pomieszczeń oraz powołania Komisji Przetargowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08 grudnia 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z  2003r. Nr 80, poz.717, Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

 

zarządzam co następuje:

 

  • § 1

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń na okres do 3 lat  o pow. 132,15 m2  poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 35 – Zespół Szkół w Otmuchowie.

Lokal użytkowy został wykazany do najmu wykazem nr 3/2012.

 

  • § 2

Szczegółowe dane dotyczące lokalu użytkowego określonego w § 1, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 § 3

1. Powołuję Komisję w składzie :

 

Przewodniczący         - Cholewiński Zdzisław

            Członkowie                - Derenowska Aleksandra

- Mazek Janina

- Dychtoń Iwona

 

2. Komisja Przetargowa przeprowadzi przetarg na najem lokalu użytkowego wymienionego w § 1 niniejszego zarządzenia.

 

3. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania, a kończy z dniem zakończenia przetargu.

 

4. Komisja Przetargowa sporządzi Protokół z przeprowadzonego przetargu.

 

  • § 4

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska  w/m. 

 

  • § 5

 

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10.12.2012r. Nr  153/2013

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 

Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 w poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczeń o pow. 132,15 m2 poł. w Otmuchowie ul. Krakowska 36 – Zespół Szkół w Otmuchowie - tj. 2 klasy lekcyjne  nr 2 i nr 6, zaplecze sali lekcyjnej nr 6, sanitariaty, sekretariat, możliwość korzystania z pracowni komputerowej, pokoju nauczycielskiego, korytarzy - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 5,40 zł +VAT (22%) za 1 m2 powierzchni

 

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

15 styczna 2013r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  10 stycznia 2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu.

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 14 stycznia 2013r.

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa najmu lokalu będącego przedmiotem przetargu.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 09 stycznia 2013r. w godz. 1000 – 1200

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Liczba odsłon: 3594
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-12-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-13 14:54:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376883