Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2014

W Y K A Z NR 32/ 2014 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0028 Śliwice gm. Otmuchów, udział 2282/10000 części działki nr 168/7, obszaru 0,1100 ha stanowiących użytek tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne klasy IIIb– arkusz mapy-8, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno- usługową.

Załącznik nr  5  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   144 /2014   z dnia  20 listopada    2014 r.

 

W Y K A Z   NR    32/ 2014

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2014r, poz. 518) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0028 Śliwice   gm. Otmuchów, udział 2282/10000 części działki nr  168/7,   obszaru 0,1100  ha stanowiących użytek tereny mieszkaniowe B oraz grunty orne klasy IIIb–  arkusz mapy-8, przeznaczona pod zabudowę mieszkalno- usługową.

II. Przedmiotem sprzedaży jest – udział  2282/10 000 części w działce  nr 168/7   obszaru 0,1100 ha stanowiącej teren zabudowany  budynkiem nr 26 , położonej w  miejscowości Śliwice  gmina Otmuchów. Budynek nr 26 stanowiący współwłasność osób fizycznych i Gminy Otmuchów pozostałościami po budynku mieszkalnym, który uległ spaleniu oraz komórką gospodarczą.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00062145/7  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie

wolnym od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.       

III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów , zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014 r. działka nr 168/7 obręb geodezyjny Śliwice  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo współwłasności gruntu obejmującego działkę nr 168/7 wraz z wartością zabudowań  wynosi netto 4 800,00 zł ( słownie: cztery tysiące osiemset  00/100 ).

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych w celu zniesienia współwłasności na podstawie art. 13 ust. 1 oraz art.37 ust.2 pkt.9 ustawy o gospodarce nieruchomościami(Dz. U z 2014, poz. 518).

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2014 r.  poz. 518), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8376861