Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów
Numer ogłoszenia: 137351 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków etap II -sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm-dł.-1754,50 m -przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm-dł.-1323,50 m -przepompownia przydomowa PP-1 -przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr. 90 mm-dł.-1019,00 m -przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr. 40 mm - dł. - 237,50 -przepompownia ścieków PK1wraz z zasilaniem i drogą dojazdową - il. 1 kpl. -instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł. 25 m -kablowa linia zasilająca, kabel typu YKYżo 5 x 6 mm2 (wykop)-dł. 45 m -szafka awaryjna z przełączn. sieć-agregat (wyposażenie wg schematu) kpl-1 -kabel YKYżo 5 x 6 mm2-dł. 2 m -instalacja uziemienia pompowni- bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł. 45 m -przepompownia ścieków PK2 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową-1 kpl. -instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł.-25 m -kablowa linia zasilająca, kabel typu YKYżo 5 x 6 mm2 (wykop)-dł.140 m -szafka awaryjna z przełączn. sieć-agregat (wyposażenie wg schematu) kpl 1 -kabel YKYżo 5 x 6 mm2 - dł.2 m -instalacja uziemienia pompowni - bednarka Fe/Zn 25 x 4 - dł. 45 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.60.00-0, 45.23.24.23-3, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie: 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 2)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: a)co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto (bez podatku VAT), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych, dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz robót budowlanych, sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 2 do IDW - Wzór wykazu wykonanych robót budowlanych, oraz dokumenty potwierdzające, że te roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, którymi mogą być: protokoły odbioru,potwierdzenia odbiorców robót dotyczące ich realizacji,listy referencyjne, świadectwa przejęcia, a także inne dokumenty, z których wynika, że prace wymienione w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): a)wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: że, dysponują lub będą dysponować wykwalifikowanymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, kierować robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących stanowisk: a.Kierownik budowy - co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: -łącznie co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego jako Kierownik budowy lub Kierownik robót z zakresu robót instalacyjnych sanitarnych, -doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika robót instalacyjnych sanitarnych przy realizacji co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 2000,00 mb (słownie: dwa tysiące metrów bieżących), -ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia funkcji Kierownika budowy w zakresie budowy sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. b.Kierownik robót drogowych -co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: -łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót drogowych, -ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej - co najmniej w ograniczonym zakresie wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. c.Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych - co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: -łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót konstrukcyjno-budowlanych, -ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. d.Kierownik robót elektrycznych - co najmniej 1 osoba do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Niniejsza osoba musi posiadać następujące kwalifikacje: -łącznie co najmniej 2 lata doświadczenia jako Kierownik budowy lub Kierownik robót elektrycznych i/lub elektroenergetycznych, -posiadać ważne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, wydanych na podstawie ustawy - Prawo budowlane oraz rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.) lub równoważne odpowiadające im uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: -wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do niniejszej IDW - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia oraz -wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW potwierdzający posiadane doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 3 do niniejszej IDW, Przedstawione przez Wykonawcę informacje zawarte w Załącznikach Nr 3 i 4 niniejszej IDW, muszą jednoznacznie potwierdzić spełnienie przez te osoby wymagań stawianych przez Zamawiającego. Uwaga: -Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót, z wyjątkiem przypadków gdy jest to zabronione przepisami Prawa Budowlanego. -przez wykonanie robót budowlanych należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia Protokołu odbioru (w przypadku podmiotów krajowych dla podmiotów zagranicznych dokumenty równoważne). -posiadane przez w/w osoby uprawnienia w wymaganym zakresie, stosownie do wymagań określonych w ogłoszeniu i SIWZ powinny być zgodne z ustawą Pb oraz aktualnym obowiązującym rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 83, poz. 578 ze zm.). Osoby, które posiadają uzyskane przed dniem wejścia w życie ustawy Pb, uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego odpowiednie do realizacji przedmiotu zamówienia, do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zachowały uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie, stosują te dokumenty jako obowiązujące. -Zamawiający określając wymogi dla każdej osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących niż obecnie przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy - Pb oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394), -wskazane osoby powinny biegle posługiwać się językiem polskim. W przypadku, gdy wskazane osoby nie wykazują się biegłą i fachową znajomością języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić co najmniej jednego tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy, -Zamawiający uzna za spełnione warunki posiadania doświadczenia przez wymienione osoby jedynie w przypadku posiadania wymaganych lat kalendarzowych posiadanego doświadczenia. Jeżeli Wykonawca wykaże doświadczenie zawodowe osób poprzez wykazanie kilku robót budowlanych w tym samym czasie, Zamawiający uzna okres takiego doświadczenia tylko jeden raz, -jeżeli Wykonawca wykaże okres doświadczenia zawodowego bez podania dat dziennych (wyłącznie miesiąc i rok) Zamawiający pominie przy obliczeniu wymaganego okresu skrajnych miesięcy z danego okresu, z uwagi na brak możliwości ustalenia faktycznego okresu doświadczenia w tych miesiącach. Ta sama zasada obowiązywać będzie w przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu doświadczenia zawodowego bez dat miesięcznych (wyłącznie rok-rok), wówczas Zamawiający pominie skrajne lata. b)wykażą się, że posiadają wielkość średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebność personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, w ilości co najmniej 8 pracowników oraz co najmniej 3 osoby personelu kierowniczego. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u Wykonawcy robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki te winien spełnić co najmniej jeden z Wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie): a) Wykonawca musi wykazać, iż osiągnął w każdym z ostatnich 3 latach obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przychody ze sprzedaży netto w kwocie co najmniej 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca przedłoży rachunek zysków i strat, stanowiący część sprawozdania finansowego a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanej części sprawozdania - rachunku zysków i strat (Zamawiający będzie brał pod uwagę dane wskazane w poz. A rachunku zysków i strat), a w przypadku Wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające przychody netto ze sprzedaży - za okres ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. b) posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, c) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 3.000.000,00 PLN (słownie: trzy miliony złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonali: co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na budowie kanalizacji sanitarnej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotych) netto (bez podatku VAT), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.;
 • oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • sprawozdanie finansowe w części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również opinię odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: 1)zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu, 2)zmiany danych teleadresowych, 3)zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 4)zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, 5)zmiany rachunku bankowego. Takie zmiany jako nieistotne nie wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu. 2.Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1)zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 2)zmiany wartości umowy w przypadku: pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 3)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 4)zmiany podwykonawców: a)zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, b)zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5)zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Pb, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 6)zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4) lit. a) ustawy Pb, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 7)zmiany, które dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Pb i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Pb, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Pb, 8)pozostałe zmiany: a)zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b)zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, c)zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, d)obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie uzyskało finansowanie (w postaci pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 920

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378678