Roboty budowlane 2013

Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych
Numer ogłoszenia: 120588 - 2013; data zamieszczenia: 27.03.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie - etap III przebudowa ciągów pieszych.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1)dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, 2)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.32.60-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 8.000,00 zł (osiem tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 - inwestujemy w Twoją przyszłość. Numer umowy: RPOP.06.01.00-16-003/09-00. Nazwa projektu: Rewitalizacja terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Solarium wraz z monitoringiem i remontem kina Podzamcze w Otmuchowie.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Otmuchowa

/-/ mgr inż. Jan Woźniak

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-03-27
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-03-27 12:36:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:45Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Remont dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowości Jarnołtów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Remont dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowości Jarnołtów
Numer ogłoszenia: 147954 - 2013; data zamieszczenia: 15.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych, wewnętrznych w miejscowości Jarnołtów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1)dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, 2)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-04-15
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-15 15:33:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:45Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Ogłoszenie o zamowieniu - Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej - etap I.

Otmuchów, dnia 24 maja 2013 r.

USC.271.9-1.13

INFORMACJA
o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  25 czerwca 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że dokonana została zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego na „Adaptację ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej – etap I”.

Zmiana dotyczy dołączenia strony 4 przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej - etap I
Numer ogłoszenia: 85339 - 2013; data zamieszczenia: 22.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Adaptacja ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego Skalnik w Sarnowicach na Dom Pomocy Społecznej - etap I.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres rzeczowy zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w: 1)dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ, 2)specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących załącznik nr 3 do SIWZ..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.40.00.00-1, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6 pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-05-22
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-22 13:46:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:45Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach : -Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów -Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów
Numer ogłoszenia: 88851 - 2013; data zamieszczenia: 24.05.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kałków i Wójcice gm. Otmuchów. Zadanie będzie realizowane w dwóch etapach : -Etap I: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów -Etap II: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów Oznaczenie w postaci etapu I i II robót budowlanych, wynika z konieczności wprowadzenia takiego oznaczenia dla rozliczenia przewidzianego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach etapu I robót (Odcinek I) zostanie zrealizowany pierwszy etap robót budowlanych kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków. W ramach etapu II robót (Odcinek II) zostanie zrealizowany pierwszy etap robót budowlanych przewidzianych do realizacji dla miejscowości Wójcice. 2.Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin. 3.W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: Etap I - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków gm. Otmuchów obejmuje: -grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studniami kanalizacyjnymi fi 1000 mm betonowymi oraz z tworzywa sztucznego, -przyłączą kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studzienkami kanalizacyjnymi fi 425 mm z tworzywa sztucznego, Zakres rzeczowy : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr. 200 mm wraz z przyłączami PVC śr.160 mm długość 5433,1m w tym : - ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 200 mm - 3251,0 m - ułożenie rurociągu z rur PVC śr. 160 mm - 2182,1 m Etap II - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcice gm. Otmuchów obejmuje: - grawitacyjną sieć kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studniami kanalizacyjnymi fi 1000 mm betonowymi oraz z tworzywa sztucznego - Przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z rewizyjnymi studzienkami kanalizacyjnymi fi 425 mm z tworzywa sztucznego - Ciśnieniową sieć kanalizacji sanitarnej - Przepompownię ścieków sanitarnych PW1 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową Zakres rzeczowy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.200 mm - 4023,3 m - przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC śr.160 mm - 4371,1 m - przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr.90 mm - 572,5 m Budowa przepompowni ścieków sanitarnych PW1 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową Wewnętrzne zasilanie przepompowni ścieków PW1: - instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25x4 - wg potrzeb - 25 m - kablowa linia zasilająca , kabel typu YKYżo 5 x 16 mm 2 ( wykop) - 43 m - szafka awaryjna z przełącznikiem sieć - agregat - 1 kpl. - połączenie kablowe: szafka awaryjna - szafka sterownicza przepompowni - kabel YKYżo 5x6 mm2 - 2m - instalacja uziemienia przepompowni - bednarka Fe/Zn 25x4 - 45m 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Część III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 72 000,00 złotych (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące złotych )

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: 1)zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu, 2)zmiany danych teleadresowych, 3)zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 4)zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, 5)zmiany rachunku bankowego.Takie zmiany jako nieistotne nie wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu.2.Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach: 1.9 Opóźnienie Rysunków i instrukcji,2.1 Prawo dostępu do terenu budowy,4.7 Wytyczenie,4.12 Nieprzewidywalne warunki fizyczne,4.24 Wykopaliska,7.4 Próby,8.4 Przedłużenie czasu na Ukończenie,8.5 Opóźnienia spowodowane przez władze, 8.6 Tempo wykonawstwa,8.9 Następstwa zawieszenia,10.3 Zakłócanie Prób Końcowych,13.Zmiany i korekty,13.7Korekty uwzględniające zmiany prawne,16.1 Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót,17.4 Następstwa ryzyka Zamawiającego,19.4 Następstwa siły wyższej,20.1 Roszczenia Wykonawcy, Warunków Kontraktu, stanowiących Część II SIWZ oraz w następujących przypadkach:1)zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa] Warunków Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ, 2)zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości] Warunków Kontraktu, opisanych w Części II SIWZ, w szczególności: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 3)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 4)zmiany podwykonawców: a)zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, b)zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5)zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Pb, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 6)zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4) lit. a) ustawy Pb, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 7)zmiany, które dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Pb i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Pb, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Pb, 8)pozostałe zmiany: a)zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b)zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, c)zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, d)obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów w sekretariacie pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, WFOŚiGW w Opolu.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-05-24
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-05-24 13:57:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-30 10:27Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Ogłoszenie o zmówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice-etap II

UWAGA - ZMIANA - załączniki ze zmianami poniżej

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl

Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice-etap II
Numer ogłoszenia: 115637 - 2013; data zamieszczenia: 18.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice-etap II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Projekt jest zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013. Na projekt uzyskano także finansowanie (w postaci pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 2. Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin. 3. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać roboty budowlane: W ramach Odcinka I 1.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I -sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm dł. - 1097,5,0 m -przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm dł. - 495,0 m 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap II -sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm dł. - 610,0 m -przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm dł. - 338,50 m W ramach Odcinka II 3.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wojcice etap II - sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm dł. - 2002,3 m - przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm dł. - 759,8 m - przepompownia ścieków PW2 wraz z drogą dojazdową il. - 1 kpl. - przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr. 90 mm dł. - 189,0 m - instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25 x 4 dł. - 25 m - kablowa linia zasilająca, kabel typu YKYżo 5 x 6 mm2 (wykop) dł. - 58 m -szafka awaryjna z przełączn. sieć-agregat (wyposażenie wg schematu) kpl-1 -kabel YKYżo 5 x 6 mm2 dł.-2 m -instalacja uziemienia pompowni- bednarka Fe/Zn 25 x 4 dł. - 45 m UWAGA: ODCINEK SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W II ETAPIE WÓJCIC OD STUDZIENKI S 177 DO S 185 ZOSTAŁ WYJĘTY Z ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH Całość dostaw związanych z realizacją zamówienia leży po stronie Wykonawcy i będzie przez niego nadzorowana i gwarantowana..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 60.000,00 PLN (wadium słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: 1)zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu, 2)zmiany danych teleadresowych, 3)zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 4)zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, 5)zmiany rachunku bankowego. Takie zmiany jako nie istotne nie wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu. Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, opisanych w klauzulach: 1.9 [Opóźnienie Rysunków i instrukcji]; 2.1 [Prawo dostępu do terenu budowy];4.7 [Wytyczenie];4.12 [Nieprzewidywalne warunki fizyczne];4.24 [Wykopaliska];7.4 [Próby];8.4 [Przedłużenie czasu na Ukończenie];8.5 [Opóźnienia spowodowane przez władze];8.6 [Tempo wykonawstwa];8.9 [Następstwa zawieszenia];10.3 [Zakłócanie Prób Końcowych]; 13. [Zmiany i korekty],13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];16.1 [Uprawnienia Wykonawcy do zawieszenia Robót];17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego];19.4 [Następstwa siły wyższej];20.1 [Roszczenia Wykonawcy]; Warunków Kontraktu oraz w następujących przypadkach: 1)zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień zgodnie z klauzulą 1.13 [Przestrzeganie prawa], 2)zmiany wartości umowy w przypadku opisanym w klauzuli 13.2 [Analiza wartości], w szczególności: pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 3)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 4)zmiany podwykonawców: a)zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, b)zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5)zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 6)zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4 lit. a) ustawy Prawo budowlane, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 7)zmiany, które zostaną dokonane podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Prawo budowlane, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane, 8)pozostałe zmiany: (a)zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, (b)zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, (c)zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, (d)obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do kontraktu - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.07.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów w sekretariacie pokój nr 10.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 2. Projekt jest zgłoszony do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko realizowanego w latach 2007 - 2013. Na projekt uzyskano także finansowanie (w postaci pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-06-18
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-18 12:13:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-30 10:24Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów
Numer ogłoszenia: 137351 - 2013; data zamieszczenia: 09.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kałków - etap II gm. Otmuchów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Kałków etap II -sieć grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 mm-dł.-1754,50 m -przyłącza grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej z rur PVC 160 mm-dł.-1323,50 m -przepompownia przydomowa PP-1 -przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr. 90 mm-dł.-1019,00 m -przewody rurociągu tłocznego z rur PE śr. 40 mm - dł. - 237,50 -przepompownia ścieków PK1wraz z zasilaniem i drogą dojazdową - il. 1 kpl. -instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł. 25 m -kablowa linia zasilająca, kabel typu YKYżo 5 x 6 mm2 (wykop)-dł. 45 m -szafka awaryjna z przełączn. sieć-agregat (wyposażenie wg schematu) kpl-1 -kabel YKYżo 5 x 6 mm2-dł. 2 m -instalacja uziemienia pompowni- bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł. 45 m -przepompownia ścieków PK2 wraz z zasilaniem i drogą dojazdową-1 kpl. -instalacja uziemienia słupa - bednarka Fe/Zn 25 x 4-dł.-25 m -kablowa linia zasilająca, kabel typu YKYżo 5 x 6 mm2 (wykop)-dł.140 m -szafka awaryjna z przełączn. sieć-agregat (wyposażenie wg schematu) kpl 1 -kabel YKYżo 5 x 6 mm2 - dł.2 m -instalacja uziemienia pompowni - bednarka Fe/Zn 25 x 4 - dł. 45 m.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.10.00-8, 45.11.20.00-5, 45.23.00.00-8, 45.23.10.00-5, 45.23.13.00-8, 45.23.20.00-2, 45.23.60.00-0, 45.23.24.23-3, 71.00.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Kwota 30.000 zł (trzydzieści tysięcy złotych). Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie: 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 2)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w szczególności: 1)zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Kontraktu, 2)zmiany danych teleadresowych, 3)zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami, 4)zmiany formy zabezpieczenia należytego zabezpieczenia umowy, 5)zmiany rachunku bankowego. Takie zmiany jako nieistotne nie wymagają sporządzenia Aneksu do Kontraktu. 2.Zamawiający, przewiduje również możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących przypadkach: 1)zmian będących następstwem działania organów administracji, w szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień, 2)zmiany wartości umowy w przypadku: pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,konieczności zrealizowania zadania przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,zastosowania zamiennych rozwiązań, przynoszących korzyść dla Zamawiającego, 3)zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane oraz, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, 4)zmiany podwykonawców: a)zmiany zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ, b)zmiana podmiotu, który uczestniczy w realizacji części zamówienia jako podwykonawca, na którego potencjale opierał się Wykonawca składając ofertę, będzie możliwa, ale jedynie pod warunkiem, że nowy podmiot wykaże spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które wymagane były przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ. 5)zmiany dokonane na podstawie art. 23 pkt. 1 ustawy Pb, zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowy, 6)zmiany dokonane na podstawie art. 20 ust. 1 pkt. 4) lit. a) ustawy Pb, uzgodniona możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem, że zmiana ta spowodowana będzie okolicznościami zaistniałymi w trakcie realizacji robót budowlanych, których nie można było wcześniej przewidzieć, 7)zmiany, które dokonane zostaną podczas wykonywania robót i nie odstępują w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę w ramach art. 36a ust. 5 ustawy Pb i wprowadzone zostaną zgodnie z zapisami art. 36a ust. 6 ustawy Pb, spełniając zapisy art. 57 ust. 2 ustawy Pb, 8)pozostałe zmiany: a)zmiana obowiązującej stawki podatku VAT. Jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmianę kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę, b)zmiany dot. wydłużenia okresu gwarancji lub rękojmi o dowolny okres, c)zmiana w zakresie wydłużenia terminu płatności, d)obiektywnej konieczności wprowadzenia zmian, np. gdy spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą w rozumieniu art. 357¹ Kodeksu cywilnego, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 3.Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Powyższe zmiany do umowy winny być wprowadzone poprzez zmianę do umowy - aneks. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów pokój nr 8.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie uzyskało finansowanie (w postaci pożyczki) ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska Joanna
Data wytworzenia informacji: 2013-07-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-09 11:12:00
Data ostatniej aktualizacji: 2014-09-30 10:25Aktualizacja dokonana przez: Zielińska Joanna

Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nieradowice dz. nr 6/83, Nieradowice dz. nr 106/2 i 7/21, Ulanowice, Suszkowice, Wierzbno

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nieradowice dz. nr 6/83, Nieradowice dz. nr 106/2 i 7/21, Ulanowice, Suszkowice, Wierzbno
Numer ogłoszenia: 139909 - 2013; data zamieszczenia: 11.07.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont dróg gminnych w miejscowościach: Nieradowice dz. nr 6/83, Nieradowice dz. nr 106/2 i 7/21, Ulanowice, Suszkowice, Wierzbno.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.23.30.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). Miejsce i sposób wniesienia wadium. a)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 b)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 ( I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2013-07-11
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-07-11 09:47:00
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-29 17:46Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową
Numer ogłoszenia: 237919 - 2013; data zamieszczenia: 12.11.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Szczegółowy zakres zawarty jest w załączniku nr 6 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.24.10-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 30.000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych,gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. a)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 b)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. 4.Termin wniesienia wadium. a)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, b)wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, c)wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; pok. nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.11.2013 godzina 08:00, miejsce: Urząd Miejski Otmuchów ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 (I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie będące przedmiotem niniejszego postępowania będzie finansowane w znacznej części ze środków uzyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Zielińska J.
Data wytworzenia informacji: 2013-11-12
Opublikował: Marcin Trzaska
e-mail: marcin.trzaska@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-11-12 13:14:00
Data ostatniej aktualizacji: 2013-11-22 12:57Aktualizacja dokonana przez: Zielińska J.