Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.robip.pl


Otmuchów: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową
Numer ogłoszenia: 11733 - 2016; data zamieszczenia: 03.02.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jarnołtowie o halę widowiskowo-sportową.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.1 Dane techniczno - użytkowe: - powierzchnia zabudowy : 619,91 m2 - powierzchnia użytkowa : 743,72 m2 - powierzchnia całkowita : 837,98 m2 - powierzchnia sali: 448,77 m2 - kubatura : 5846,948 m3 - podpiwniczenie : brak Widownia na 124 osoby. 2. Charakterystyka robót. 2.1 Konstrukcja i wykończenie budynku Fundamenty: żelbetowe B25 zbrojone stalą AIIIN i AI, pod słupy ram głównych z drewna klejonego warstwowo zaprojektowano stopy fundamentowe, pod ścianą szczytową - z drewna klejonego zaprojektowano stopy fundamentowe, a pod ścianą szczytową z rusztu żelbetowego zaprojektowano ławę fundamentową na fundamentach opierają się belki podwalinowe Pod ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych gr 24cm zaprojektowano ławy fundamentowe. Ściany zewnętrzne budynku są zaprojektowane w systemie lekkiej obudowy z płyt warstwowych z wypełnieniem wełną mineralną gr 14cm, która mocowana jest do konstrukcji drewnianej lub żelbetowej obiektu. Ściany wewnętrzne zaprojektowane w technologii murowanej z bloczków gazobetonowych oraz jako ściany systemowe z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach stalowych z izolacją z wełny mineralnej. Dach i pokrycie: Dach jest zaprojektowany jako dwuspadowy, o kącie nachylenia 5% z płyt dachowych typu sandwich z wypełnieniem pianką poliuretanową grubości 12cm. Konstrukcję dachu stanowią ramy i płatwie z drewna klejonego. Tynki i oblicowania wewnętrzne: ściany wewnętrzne z bloczków gazobetonowych otynkowane tynkiem cementowo - wapiennym lub obłożone płytami g-k. W toaletach ogólnodostępnych na ścianach flizy do wysokości 2,0 m. W pomieszczeniach 1-szej pomocy, magazynu i szatniach malowanie farbą zmywalną do wysokości 2m. Sufity: z płyt gipsowo - kartonowych podwieszanych. Malowanie: Malowanie ścian i sufitów farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. Posadzki: Posadzka sali sportowej - jest rozwiązana jako podłoga wentylowana na podwójnych legarach z nawierzchnią z klepki parkietowej. Posadzki zaplecza - płytki gresowe (wiatrołap, hall, klatka schodowa, szatnie, łazienki, pomieszczenie 1 pomocy ) , parkiet drewniany (pokój nauczyciela) lub posadzka techniczna - wylewka betonowa niepyląca, wodoodporna (kotłownia, magazyn pom. techniczne), na widowni wykładzina dywanowa niezapalna. Roboty różne: Nad wejściem głównym przewidziane jest zadaszenie. Pokrycie stanowią płyty poliwęglanowe lub ze szkła hartowanego. Konstrukcja zadaszenia - profile stalowe ocynkowane. Przed wejściem do budynku zaprojektowano rampę dla osób niepełnosprawnych i schody. Wokół budynku należy wykonać opaskę żwirową ze żwiru drobnoziarnistego zagęszczanego warstwami na podbudowie ze żwiru o dużej frakcji także zagęszczonego. 3. Program użytkowy. Hala pełnić może funkcje sportowe, kulturalne lub oświatowe, w zależności od odbywających się w niej spotkań. Sala widowiskowa może pełnić rolę jako sala gimnastyczna, scena teatralna, sala wykładowa bądź sala zabaw. Na parterze budynek podzielony jest na dwie części: salę widowiskowo - sportową oraz zaplecze socjalno - techniczne, w którym zlokalizowane są szatnie i łazienki dla sportowców, toalety ogólnodostępne, pokój nauczyciela, i pomieszczenie 1-szej pomocy, magazyn, pomieszczenie gospodarcze. Na piętrze znajduje się widownia na 124 osoby. Szczegółowy zakres robót i ich ilość zawarty jest w załączonej dokumentacji technicznej - załącznik nr 6 do SIWZ..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.22.00-8, 45.11.12.00-0, 45.26.24.10-8, 45.40.00.00-1, 45.30.00.00-0, 45.33.00.00-9, 45.31.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1.Każdy wykonawca, przed upływem terminu składania ofert, winien jest wnieść wadium o wartości 15.000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) 2.Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a)w pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach bankowych, d)gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 Nr 42, poz. 275 z późn. zm.), 3.Miejsce i sposób wniesienia wadium. a)w przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dokonać przelewu na rachunek bankowy Zamawiającego nr : 37 88 72 0003 0000 0260 2000 0040 b)wadium wnoszone w innych dopuszczalnych przez Zamawiającego formach w oryginale należy dołączyć do oferty. 4.Termin wniesienia wadium. a)wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, b)wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert, c)wniesienie wadium w formie innej niż pieniądz poprzez dołączenie go do oferty jest równoznaczne z wniesieniem go przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem złożenia oferty przed terminem składania ofert.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Dla uznania, że Wykonawca spełnia w/w warunek zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu na załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

dowód wniesienia wadium

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - gwarancja (60 lub 72 miesiące i więcej) - 2

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, na podstawie określonych poniżej warunków: 1) wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy, w tym na skutek działania siły wyższej, 2) zmiany regulacji prawnych obowiązujących w dniu zawarcia umowy , a mających istotny wpływ na realizację umowy, a w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, 3) zmiany danych teleadresowych Stron umowy określonych w umowie, 4) w przypadku zmian korzystnych dla zamawiającego 5) wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.robip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6; pok. nr 17 ( I piętro) lub nr 2 (parter).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.02.2016 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6; sekretariat Burmistrza Otmuchowa pok. nr 11 ( I piętro).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378652