Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś Numer ogłoszenia: 10029 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.otmuchow.probip.pl


Otmuchów: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś
Numer ogłoszenia: 10029 - 2015; data zamieszczenia: 23.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na prowadzeniu zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego, w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: Swoją przyszłość wykuwamy dziś. 2.Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. 3.Celem głównym jest wyrównywanie szans edukacyjnych grup uczniów, poprzez aktywny udział w zajęciach wyrównawczych i specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz z doradztwa zawodowego 390 uczniów z trzech szkół gminy Otmuchów w okresie od października 2014 do czerwca 2015. 4.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Niniejsze postępowanie zostało podzielone na 73 części. Na niektóre części zostały podpisane już umowy. Pozostałe objęte są niniejszym zamówieniem. Poniżej podział postępowania na części w zależności od miejsca wykonywania usługi (adres szkoły) oraz rodzaju zajęć pozalekcyjnych, nr części, ilość godzin: Miejsce wykonywania usługi - Gimnazjum w Otmuchowie Część 1 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 1 - 96 godzin. Część 2 Zajęcia wyrównawcze z matematyki grupa 2 - 96 godzin. Część 5 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 1 - 64 godziny. Część 6 Zajęcia wyrównawcze z j.polskiego grupa 2 - 64 godziny. Część 8 Zajęcia wyrównawcze z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 13 Zajęcia rozwijające zainteresowania z fizyki - 64 godziny. Część 14 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 1 -32 godziny. Część 15 Zajęcia rozwijające zainteresowania z chemii grupa 2 - 32 godziny. Część 17 Zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczne - 64 godziny. Część 22 Zajęcia rozwijające zainteresowania z j.niemieckiego - 64 godziny. Część 23 Zajęcia rozwijające zainteresowania historyczne - 96 godzin. Część 24 Zajęcia rozwijające zainteresowania geograficzne - 64 godziny. Część 25 Zajęcia rozwijające zainteresowania biologiczne - 64 godziny. Część 26 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 1 - 64 godziny. Część 27 Zajęcia rozwijające zainteresowania plastyczne grupa 2 - 64 godziny. Miejsce wykonywania usługi - Liceum w Otmuchowie Część 34 Zajęcia wyrównawcze z matematyki - 64 godziny Część 44 Zajęcia rozwijające zainteresowania j.polskiego - 64 godziny 5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części. 6.W ramach prowadzenia zajęć, o których mowa w pkt. 1 Wykonawca zobowiązany jest również do: 1)współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem merytorycznym projektu. 2)przygotowania w formie pisemnej w terminie 2 dni od daty zawarcia umowy programu i planu pracy zajęć pozalekcyjnych(zajęcia prowadzone mogą być wyłącznie w czasie wolnym od lekcji obowiązkowych z wyłączeniem ferii i dni świątecznych), obejmującego harmonogram oraz zakres zadania dla uczestników projektu Swoją przyszłość wykuwamy dziś dla określonego typu zajęć i przedstawienia do akceptacji dyrektorowi szkoły, a następnie koordynatorowi projektu, 3)realizacji zajęć zgodnie z opracowanym programem i planu pracy zaakceptowanym przez dyrektora szkoły i koordynatora projektu, 4)realizacji zajęć zgodnie z celem głównym i celami szczegółowymi projektu, 5)przestrzegania obowiązków, zaleceń i terminów wynikających z realizacji umowy; opieka nad uczniami podczas zajęć, dbanie o bezpieczeństwo uczniów, 6)sprawowania opieki nad uczniami na organizowanych wyjazdach edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują, 7)wspomagania promocji i ewaluacji projektu- w szczególności informowania o współfinansowaniu projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz współpracy z dyrektorem szkoły i koordynatorem projektu w mierzeniu postępu uczniów w zakresie rezultatów projektu, 8)dbałości o stan pomieszczeń, sprzętu i urządzeń wykorzystywanych w trakcie realizacji projektu, 9)zwiększenia motywacji do nauki przez uczniów uczestniczących w projekcie, 10)bieżącego monitorowania efektów zajęć i raportowanie o stanie realizacji zajęć, (dokumentacja fotograficzna, prace uczniów, ankiety), 11)informowania rodziców o postępach dziecka, ankietowania rodziców w trakcie trwania projektu w celu analizy postępów dzieci (treść ankiety zostanie uzgodniona wcześniej z koordynatorem projektu), 12)rzetelnego prowadzenia dokumentacji z realizowanych zajęć i wyjazdów edukacyjnych, jeśli zajęcia takie wyjazdy przewidują - dzienników zajęć i innych wymaganych dokumentów ( listy obecności, karty czasu pracy, dokumentacji zdjęciowej) 13)zebranie deklaracji, oświadczeń o wyrażeniu zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych 14)przygotowania materiałów do przeprowadzenia zajęć we własnym zakresie, 15)stosowania we wszystkich materiałach logotypów Unii Europejskiej i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z księgą wizualizacji znajdującej się na stronie internetowej www.pokl.opole.pl 16)informowanie na bieżąco koordynatora projektu lub asystenta koordynatora projektu o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, 17)informowania dyrektora szkoły o każdym przypadku uniemożliwiającym realizację zajęć zgodnie z harmonogramem, 18)przeniesienia na rzecz zleceniodawcy praw autorskich majątkowych do opracowanych materiałów, 19)oznaczenia sal, w których prowadzone są zajęcia logotypami Unii Europejskiej, 20)niezwłocznego udostępnienia dokumentacji z zakresu realizacji umowy na żądanie uprawnionemu przedstawicielowi Zamawiającego, dyrektorowi szkoły, organowi kontrolującemu, 21)zaspokojenia potrzeb chłopców i dziewcząt bez ograniczeń wynikających z płci - obowiązek uwzględniania w trakcie zajęć zasady równości szans w przekazywanych treściach. 22)przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024), 23)skompletowanie grupy uczestników wg wytycznych projektowych i rekrutacja uczniów do udziału w poszczególnych zajęciach. 7.W ramach sprawowania opieki podczas wyjazdów edukacyjnych Wykonawca jest zobowiązany do: 1)sprawowania opieki nad uczniami w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych, 2)zapewnienie bezpieczeństwa uczniom oraz prowadzenie innych zadań zleconych przez organizatora wycieczki 3)sprawdzania stanu liczbowego uczniów przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu oraz po przybyciu do punktu docelowego 8.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 1)bezpieczeństwo uczniów w czasie trwania zajęć 2)bezpieczeństwo uczniów podczas wyjazdów edukacyjnych, 3)jakość i terminowość prowadzonych zajęć, 4)szkody wyrządzone przez swoje działania lub zaniechania podczas wykonywania przedmiotu umowy, 5)wykorzystanie materiałów dydaktycznych zakupionych przez Zamawiającego, w ramach projektu zgodnie z ich przeznaczeniem oraz dbałość o ich należyty stan, 6)należyte utrzymanie stanu nieodpłatnie udostępnionych przed Dyrektora Szkoły pracowni/sali, w której będą prowadzone zajęcia oraz użyczonego do prowadzenia zajęć sprzętu. 9.Jednej godzinie: a)zajęć dydaktyczno-wyrównawczych specjalistycznych oraz rozwijających zainteresowania odpowiada czasowo - 45 minut..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.20.00.00-6, 80.31.00.00-0, 80.34.00.00-9, 80.41.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 17.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • dla każdej z części warunek uznany zostanie za spełniony jeśli Wykonawca: wykaże, że dysponuje osobą posiadającą co najmniej stopień nauczyciela kontraktowego oraz kwalifikacje do prowadzenia poszczególnych zajęć wymienionych w rozdziale III SIWZ wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.03.2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli uprawniające do nauczania wczesnoszkolnego (Dz. U. 2009 nr 50 poz. 400). Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia - załącznik nr 4 do oferty.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia przedmiotowego warunku w sposób szczególny. Zamawiający oceni ww. warunek na podstawie dołączonego do oferty oświadczenia

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - stopień awansu zawodowego nauczyciela - 2

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej: 1)zmiany osoby prowadzącej zajęcia, jednak z zastrzeżeniem, że osoba realizująca zajęcia w ramach zastępstwa winna posiadać kwalifikacje określone dla danego typu zajęć lub warsztatów, 2)zmiany liczby godzin zajęć, 3)zmiany liczby dzieci biorących udział w projekcie, 4)zmiany terminów organizowanych wyjazdów edukacyjnych 5)zmiana wynagrodzenia, w przypadku ustawowej zmiany przepisów, 6)termin realizacji: w przypadku wystąpienia sytuacji niemożliwej do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, a mającej wpływ na jej realizację wstrzymania zajęć, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przez uprawniony organ 2.Warunkiem zmiany umowy będzie udokumentowany lub odpowiednio uzasadniony wniosek Stron umowy, a zmiana może nastąpić w przypadku, gdy jej wprowadzenie jest konieczne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a druga Strona umowy wyrazi zgodę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 8 (I piętro).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.02.2015 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 pok. nr 11 (I piętro) - Sekretariat Burmistrza Otmuchowa.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 - Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378769