Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2014

81. Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w miejscowości Nieradowice nr 15 gm. Otmuchów obejmującej lokal mieszkalny oznaczonym nr porządkowym 3 wraz z udziałem w prawie własności 128/1000 części w działce nr 104 oraz urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 1/10 części działki nr 96 wraz z komórką gospodarczą o powierzchni 13,86 m2

Zał. Nr 7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr 112/2014   z dnia 01 października   2014 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2014r  poz.518/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  miejscowości Nieradowice  nr 15 gm. Otmuchów  obejmującej lokal mieszkalny  oznaczonym nr porządkowym 3  wraz z udziałem w prawie własności 128/1000 części w działce nr 104  oraz urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz 1/10 części działki nr 96 wraz z komórką gospodarczą o powierzchni 13,86 m2 .

1. Oznaczenie nieruchomości: lokal mieszkalny nr 3 składający się z 1  pokoju, kuchni, łazienki  z wc,  przedpokoju i spiżarki o łącznej powierzchni  użytkowej 33,17 m 2  mieszczącego  się na parterze  budynku wolnostojącego,  mieszkalnego o dwóch kondygnacjach   wybudowanego przez 1939 rokiem   oraz 128/1000 części w prawie własności działki nr 104, k.m. 2 ,  obszaru 0,1000 ha, poł. w miejscowości Nieradowice  nr 15 gm. Otmuchów oraz komórka gospodarcza o powierzchni użytkowej 13,86 m 2 mieszcząca się w ciągu komórek  gospodarczych w zabudowie wolnostojącej posadowiona na 1/10 części działki nr 96, obszaru 0,16 ha poł. w Nieradowicach gm. Otmuchów.

Należny udział w gruncie pod budynkiem zostaje sprzedany.  Dla nieruchomości  prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Kw OP1N/00047386/4 oraz OP1N 00047388/8.  

2. Opis: nieruchomość składa się z:

  • samodzielnego , niezamieszkałego lokalu mieszkalnego  nr  3 o powierzchni użytkowej 33,17 m 2 oraz udziału 128/1000 części w prawie własności działki o nr  104 zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym .  Budynek  posiada dostęp do drogi publicznej utwardzonej. Działka posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga publiczna , sieć energetyczna, sieć wodociągowa.
  • Komórki gospodarczej o powierzchni użytkowej 13,86 m 2oraz udział 1/10 części w działce nr 96 zabudowanej budynkiem gospodarczym mieszczącym ciąg  komórek gospodarczych.

3.Przeznaczenie: działka nr 104 oraz działka 96 obręb geodezyjny Nieradowice gm. Otmuchów zlokalizowane są w obszarze terenów obiektów i urządzeń produkcji i obsługi gospodarki rolnej.

4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a  ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie, przestrzegania porządku , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz jest zobowiązany do współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

b. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem,

c. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

d. użytkowanie  zgodnie z celem nabycia.

6.Cena wywoławcza: wynosi  30.000,00 PLN( słownie: trzydzieści  tysięcy złotych) i składa się z wartości lokalu i komórki gospodarczej, udziału w gruncie oraz  zawiera  koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 14 listopada   2014 r o godz. 10 30

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące  złotych).

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 10.11.2014  wpłacą wadium w wysokości  3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące  złotych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy  Otmuchów  nr  37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi  1% ceny wywoławczej.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

12. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

W przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.

13. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nr 92887200030000026020000020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

14.O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

15.Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379448