Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2017

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul Nyska. 1.Oznaczenie: nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze niniejszego przetargu obejmuje działki nr 164/1 164/2, 164/3, 165/5 , arkusz mapy-4, łącznego obszaru 0,6280 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Nyskiej. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga wieczysta OP1N/00041089/0 oraz dla działki 165/5 OP1N/00034413/9 w stanie wolnym od zadłużeń finansowych.

Zał. Nr   20   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  4/2017 z dnia  11 stycznia   2017 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2016 r . poz.2147/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014, poz. 1490),

 Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul  Nyska.  

1.Oznaczenie: nieruchomość będąca przedmiotem sprzedaży w drodze niniejszego przetargu obejmuje  działki nr  164/1 164/2, 164/3, 165/5 , arkusz mapy-4,  łącznego obszaru 0,6280 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Nyskiej. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga wieczysta OP1N/00041089/0 oraz dla działki 165/5 OP1N/00034413/9  w stanie wolnym od zadłużeń finansowych.

2. Opis: nieruchomość obejmuje niezabudowane działki nr  164/1 164/2, 164/3, 165/5 , arkusz mapy-4,  łącznego obszaru 0,6280 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Nyskiej. Działki mają kształt nieregularny korzystny dla zagospodarowania. Utrudnienia w zagospodarowaniu działki nr 164/3 powoduje obciążenie jej prawem przechodu i przejazdu do działki nr 165/6 pasem o szerokości 4 mb wzdłuż granicy z działką nr 167.

Nieruchomości obejmująca działki  164/1 164/2, 164/3, 165/5 posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga utwardzona, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa. Położona jest w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych o funkcji usługowej oraz terenów  rolnych.

3.Przeznaczenie: nieruchomość obejmuje niezabudowane działki nr 164/1 164/2, 164/3, 165/5 , arkusz mapy-4,  łącznego obszaru 0,6280 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ul. Nyskiej. tworząca zwarty kompleks gruntów przeznaczony zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w mieście  Otmuchów w rejonie ulic Nyskiej i Grodkowskiej , zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2005 r. Nr 14, poz. 432) działki nr 165/5 i 164/3 - obręb geodezyjny Otmuchów przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, parking samochodów osobowych, zieleni izolacyjnej, w przypadku odstąpienia od funkcji mieszkalnej możliwe jest przeznaczenie tego terenu pod zabudowę składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych; działki 165/3 i 164/1 przeznaczone pod zabudowę przemysłu o średniej intensywności zagospodarowania , składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych oraz zieleni o charakterze izolacyjnym.

4.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje, nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

Nieruchomość obciążona jest prawem przechodu i przejazdu dla każdoczesnego właściciela działki nr 165/6 przez działkę nr 164/3 do drogi publicznej nr 153.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

 

 

a. zabudowa zgodnie z ustaleniami miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  zatwierdzonego uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004 r.

b. przekazanie działki nastąpi w dniu podpisania aktu notarialnego,

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych z nabyciem,

d. okazanie punktów granicznych może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt nabywcy.

6.Cena wywoławcza wynosi netto   200 000,00 zł słownie ( dwieście  tysięcy ) złotych i składa się z wartości gruntu oraz zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

Do ceny zostanie doliczony podatek vat w wysokości 23%.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu  Urząd Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.

8.Termin przeprowadzania przetargu -   23 luty  2017 roku  o godz. 12 00

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj.20 000,00 zł, słownie (dwadzieścia tysięcy ). Warunkiem przystąpienia do przetargu jest  wniesienie wadium. W  przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 17 lutego 2017 r.   wpłacą  w a d i u m  w wysokości  20 000,00 zł  (dwadzieścia  tysięcy  ) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

  1. w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty skutecznego przetargu, o czy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
  3. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej www.otmuchow.probip.pl  lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379272