Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2014

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 2/2014                                                               23 czerwca 2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważ. do kontaktów w spr. umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:           roboty budowlane             dostawy                usługi

 

tryb udzielenia zamówienia:      Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „”Wykonanie konstrukcji dachu z pokryciem” w ramach realizacji inwestycji pn.: „Budowa budynku komunalnego w Maciejowicach””.

 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (jednolity tekst ustawy – Dz. U. z  2013 r. poz. 907 z późn. zm.),  ponieważ w postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

------------------------------

---------------------------------------------

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

CB ERIGO Cukierda S.K. 48-303 Nysa

ul. Nowowiejska 5

Oferta została odrzucona na podst. art. 89 ust. 1 pkt 2 pzp który brzmi: Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt3”.

 

Wykonawca do swojej oferty nie dołączył kosztorysu ofertowego który Zamawiający wskazał  w pkt 10 ust. 3 pkt 1a SIWZ cyt. „Kompletna oferta musi zawierać: (…)formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ wraz z kosztorysem ofertowym(…)”.

Ponadto Zamawiający kilkakrotnie powoływał się w SIWZ na kosztorys ofertowy i konieczność jego dołączenia do oferty a mianowicie:

  1. w pkt 12 SIWZ opisał sposób obliczenia ceny oferty a tym samym sporządzenia kosztorysu ofertowego
  2. w § 6 pkt 1 oraz pkt 9 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ powołał się na kosztorys ofertowy wprowadzając następujące zapisy:

„(…) 1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w § 1, Strony ustalają wynagrodzenie w wysokości określonej w kosztorysie ofertowym, tj.: .......zł netto (słownie złotych: ....) netto.

(…) 9. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli robót nieprzewidzianych w ust.3 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takich robót, których  nie  dało  się przewidzieć w chwili ogłoszenia przetargu), rozpoczęcie  wykonywania tych  robót,  może  nastąpić wyłącznie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru  inwestorskiego i Zamawiającego. „

Mimo tego Wykonawca nie dołączył wspomnianego kosztorysu ofertowego do oferty a jedynie przedmiar robót, który stanowił załącznik do SIWZ.

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378907