Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu
Numer ogłoszenia: 59827 - 2013; data zamieszczenia: 19.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, ( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 3 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. 3)Pełnienie funkcji Inżyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu budowy obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Otmuchów i wsi Wójcice, gm. Otmuchów. 1.pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 2.dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucjami finansującymi projekt poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 3.dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportu wstępnego i pozostałych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 4.wsparcie techniczne dla Beneficjenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych 00/100.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonawcy muszą wykazać, że że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru, jako Inżynier lub, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) na roboty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN netto (słownie: pięć milionów złotych) i o długości co najmniej 15 km.Przez wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia świadectwa przyjęcia/protokołu odbioru oraz jedną usługę obejmującą pełnienie funkcji Inżyniera lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) dla jednej zakończonej kompletnej przepompowni ścieków. Przez wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia świadectwa przyjęcia/protokołu odbioru.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do IDW - Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie - wystawione w formie referencji przez Zamawiających na rzecz których Wykonawca świadczył usługi wskazane w wykazie, (referencjami mogą być np.: listy referencyjne, protokoły odbioru).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują wykwalifikowanymi osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami a temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności, posiadanymi uprawnieniami oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących kluczowych stanowisk:Ekspert Nr 1: Kierownik zespołu - Inżynier Rezydent, Ekspert Nr 2 : Specjalista ds. obmiarów, Ekspert Nr 3 : Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych, Ekspert Nr 4 : Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, Ekspert Nr 5 :Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót drogowych, Ekspert Nr 6:Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót, sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do niniejszej IDW - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do niniejszej IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 4 do niniejszej IDW, Oświadczenie, które potwierdza odpowiednio, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do IDW. Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia nie władające językiem polskim, powinny posługiwać się przy realizacji zamówienia tłumaczem. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Ekspertów przez jedną osobę.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku): -posiadać środki finansowe lub posiadać zdolność kredytową w wysokości co najmniej 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą posiadanie środków finansowych w wymaganej wysokości lub posiadanie przez Wykonawcę zdolności kredytowej w wymaganej wysokości, - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.otmuchow.probip.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 1 ( parter ).

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.05.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11 ( Sekretariat Urzędu ) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 315
Autor: Czajkowska Jolanta
Data wytworzenia informacji: 2013-04-19
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-04-19 13:34:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378784