Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.probip.otmuchow.pl


Otmuchów: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu.
Numer ogłoszenia: 100785 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Otmuchów , ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 077 4315016, faks 077 4315017.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.otmuchow.probip.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Otmuchów etap I i II oraz m. Wójcice - etap II - pełnienie funkcji Inżyniera Projektu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1)Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych FIDIC, ( Roboty w ramach tego zamówienia wykonane będą zgodnie z WARUNKAMI KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiającego, czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008, tłumaczenie pierwszego wydania 1999, przygotowane i opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów-Konsultantów (franc. Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), World Trade Center II, Geneva Airport, PO Box 311, CH-1215 Geneva 15, 29 Rue de Pré-Bois, Cointrin) oraz z przepisami polskiego Prawa budowlanego i zasadami wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zamówienie zgłoszone do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2)Przedmiot zamówienia obejmuje nadzór i zarządzanie robotami budowlanymi, realizowanymi w 3 etapach, zgodnie z obowiązującymi dla nich Warunkami Kontraktowymi FIDIC, pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Koordynatora czynności Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz wsparcie i pomoc pracownikom Beneficjenta - Gminy Otmuchów. 3)Pełnienie funkcji Inżyniera, polega na zorganizowaniu w imieniu Zamawiającego procesu budowy obejmującego budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Otmuchów i wsi Wójcice, gm. Otmuchów. 1.pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu, 2.dokonywanie rozliczeń finansowych projektu z instytucjami finansującymi projekt poprzez opracowywanie wniosków o płatność wraz z niezbędnymi załącznikami, 3.dokonywanie sprawozdawczości związanej z realizacją projektu poprzez sporządzanie raportu wstępnego i pozostałych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych, końcowego) oraz opracowywanie wniosków o płatność w części sprawozdawczej (kwartalnych, rocznych, końcowego). 4.wsparcie techniczne dla Beneficjenta..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 72.22.40.00-1, 71.31.00.00-4, 71.52.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 1.400,00 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych 00/100.).

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie wykonali co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru, lub zarządzania projektem/kontraktem, jako Inżynier lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego lub Pomoc Techniczna w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC (lub równoważne) na roboty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN netto (słownie: pięć milionów złotych) i o długości co najmniej 15 km.Przez wykonanie usługi należy rozumieć doprowadzenie co najmniej do wystawienia świadectwa przyjęcia/protokołu odbioru oraz jedną usługę obejmującą jedną usługę obejmującą opracowanie lub weryfikację SIWZ oraz udział w pracach komisji przetargowej dla zamówienia na roboty z zakresu gospodarki wodno - ściekowej o łącznej wartości robót nie mniejszej niż 5.000.000,00 PLN netto (słowne pięć milionów złotych).Za procedury równoważne rozumie się procedury prowadzenia inwestycji, które zakładają udział podmiotu zarządzającego kontraktem oraz pełniącego nadzór inwestorski. Podmiot zarządzający zobowiązany był również do: obmiarowego rozliczania robót, poświadczania płatności należnych wykonawcy oraz dokonywania niezbędnych ustaleń w przypadku sporów między stronami.W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku , Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 7 do IDW - Wykaz wykonanych usług, oraz dokumenty potwierdzające, że usługi te zostały wykonane należycie - wystawione w formie referencji przez Zamawiających na rzecz których Wykonawca świadczył usługi wskazane w wykazie, (referencjami mogą być np.: listy referencyjne, protokoły odbioru).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca będzie zobowiązany wykazać. Weryfikacja spełnienia tego warunku dokonywana będzie w oparciu o załączone oświadczenie Wykonawcy. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, dokonana zostanie wg formuły spełnia - nie spełnia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawcy muszą spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie): wykażą się osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.: dysponują wykwalifikowanymi osobami, odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz kontrolę jakości, które będą uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia, wraz z informacjami a temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywania przez nich czynności, posiadanymi uprawnieniami oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dla następujących kluczowych stanowisk:Ekspert Nr 1: Kierownik zespołu - Inżynier Rezydent, Ekspert Nr 2 : Specjalista ds. obmiarów, Ekspert Nr 3 : Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót instalacyjnych i sieci sanitarnych, Ekspert Nr 4 : Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót konstrukcyjno - budowlanych, Ekspert Nr 5 :Inspektor Nadzoru - specjalista w zakresie robót, sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 4 do IDW - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, potwierdzający posiadane kwalifikacje zawodowe, a także zakres wykonywanych czynności, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oraz wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 5 do IDW potwierdzający posiadane wykształcenie i doświadczenie, niezbędne do wykonania zamówienia, oddzielnie dla każdej osoby wymienionej w Załączniku Nr 4 do IDW, oświadczenie które potwierdza odpowiednio, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do IDW. Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia nie władające językiem polskim, powinny posługiwać się przy realizacji zamówienia tłumaczem. Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji Ekspertów przez jedną osobę z wyłączeniem funkcji Inżyniera Rezydenta.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W szczególności Wykonawca musi spełnić następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa - w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnienie tego warunku) posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 35.000,00 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych). W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawca musi złożyć opłaconą polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest przyjęcie przez Zamawiającego Raportu Miesięcznego. Raport Miesięczny ma być przedłożony w terminie do 10 -go dnia miesiąca następującego po miesiącu objętym raportem - z zastrzeżeniem zmiany na wypadek wprowadzenia aneksu do umowy z pożyczkodawcą Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. Zamawiający, przewiduje również następujące możliwości dokonania zmiany zawartej umowy oraz określa warunki takiej zmiany w przypadku:1) ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), wówczas zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy o procent wzrostu podatku VAT, 2) terminu realizacji zadania, który może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu w przypadku wystąpienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu Umowy, bez możliwości usunięcia lub likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu Umowy jest stwierdzenie przez Zamawiającego, na wniosek Wykonawcy, konieczności zmiany terminu umownego,3)przedłużenia terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy przedłużony zostanie termin realizacji robót budowlanych, stosownie do rzeczywistego zakończenia okresu zgłaszania wad, dla robót nad którymi sprawowany będzie nadzór.4)przedłużenia terminu umownego zakończenia prac, jeżeli niedotrzymanie tego terminu stanowi konsekwencję niedopełnienia przez Zamawiającego jego obowiązków wynikających z zawartej umowy, 5) zmiany personalnej na stanowisku Eksperta, która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego wskazując powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na stanowisko Eksperta musi spełniać odpowiednio warunki udziału postępowaniu, zgodnie z SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.probip.otmuchow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 1 ( parter )..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów pok. nr 11 ( Sekretariat Urzędu ) I piętro..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie zgłoszone do finansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Burmistrz Otmuchowa

(-)

Jan Woźniak

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 191
Autor: Czajkowska Jolanta
Data wytworzenia informacji: 2013-06-05
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-06-05 14:07:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378781