Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2014

13. Zarządzenie nr 124/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 16 października 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 124/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  16 października  2014 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy Otmuchów  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 518 ), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów, położone w  Lubiatowie i Lasowicach - z przeznaczeniem pod  uprawy rolne i warzywno-kwiatowe.

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 124/2014

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 16 października 2014 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

198/4       obręb  Lubiatów ,      0,5841  ha : RIIIb- 0,0800 ha, ŁIII-0,5041 ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

198/4      obręb   Lubiatów,           0,5841  ha : RIIIb- 0,0800 ha, ŁIII-0,5041 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  66907, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,5841 ha położona jest  w   Lubiatowie, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za RIIIb wynosi 180,00 zł netto rocznie za 1 ha.,za ŁIII-200,zł netto rocznie za 1 ha.

Czynsz za dzierżawę użytków rolnych –  RIIIb, ŁIII o pow. 0,5841ha wynosi  115,22 zł netto w stosunku rocznym(słownie:sto piętnaście złoty i 22/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2014 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 124/2014

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 16 października 2014 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele  upraw ogrodniczych -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

205      obręb  Lasowice ,         0,4502 ha  ha :  PsII-0,2452 ha, B-0,20150 ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

205      obręb   Lasowice,           0,0238  ha :w tym B- 0,0238 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr   OP1N/00080680/8, w której prawo własności w udziale 5047/10000 wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0238  ha położona jest  w   Lasowicach, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych budynkami mieszkalno-gospodarczymi.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  ogródka  warzywno-kwiatowego..

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty pod uprawy warzywno-kwiatowe  wynosi 0,12 zł netto rocznie za 1m2,

Czynsz za dzierżawę pod uprawy warzywno-kwiatowe  o pow.0,0238 ha wynosi 28,56 zł netto w stosunku rocznym.

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2014 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

Liczba odsłon: 576

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379720