Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2014

16. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 156/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 16 grudnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Maciejowicach

 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 156/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 16 grudnia 2014

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej  w  Maciejowicach

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.594 z późn.zm.), w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 518  z późń.zm.) zarządzam co następuje:

§1 Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  o pow.0,5648 ha  położonej w   Maciejowicach oznaczonej  numerem pomiarowym 153/2. Nieruchomość została wykazana do dzierżawy  zarządzeniem nr 104/2014.

§2.  Ogłoszenie o warunkach przetargu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie na okres  30 dni .

§3. Treść ogłoszenia określonego w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza

Otmuchowa Nr  156/14

 z dnia 16 grudnia 2014 r.

 

                   O G Ł O S Z E N I E   O  P RZ E T A R G U

Burmistrz  Otmuchowa  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości   Maciejowice  oznaczonej nr  działki nr 153/2, ujawnionej w księdze wieczystej 47570 o powierzchni 0,5648 ha w tym: RIIIb-0,4200 ha, RIVa-01448 ha .

 • Przetarg odbędzie się w dniu  16 stycznia 2015 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 o godz. 11,00
 • Cena wywoławcza czynszu z tytułu  dzierżawy wynosi: 100,00zł w stosunku rocznym
 • Postąpienie w przetargu wynosi  nie mniej niż 10,00zł (dziesięć)
 • Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 20,00 zł

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Otmuchowie nr konta 37887200030000026020000040 najpóźniej do dnia  12 stycznia 2015r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie

 • Obciążenia  i zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość-brak
 • Plan ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru stracił moc i nie funkcjonuje  również dla niego aktualna decyzja o warunkach zabudowy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
 • Wadium nie podlega zwrotowi ,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy , w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
 • W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
 • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
 • Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt  dzierżawcy.
 •  Burmistrz Otmuchowa może unieważnić przetarg z ważnych nie przewidzianych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie pokój nr 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.Liczba odsłon: 1505

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379717