Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2014

1. 2014-01-16 Zarządzenie nr 4/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 stycznia 2014 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 4/2014

Burmistrza Otmuchowa

z dnia   09 stycznia 2014 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2013 poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, umieszczenie informacji  o wywieszeniu  tych wykazów w prasie lokalnej  , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2014

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 09 stycznia 2014 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONEJ DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY  DO TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę   pod uprawy  rolne -na czas oznaczony  do trzech lat – n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,          klasoużytek ,

26/1           obręb  Łąka          pow.-1,0448 ha  w tym:   RIIIa-0,6818ha, PsIV-0,3630ha, km. 1

 

powierzchnia przeznaczona  gruntów do wydzierżawienia

26/1 obręb   Łąka, 1,0448 ha, w tym: w   RIIIa-0,6818 ha, PsIV-0,3630 ha,km 1

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr  OP1N/00032626/1.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 1,0448ha położona jest  w  Łące, w sąsiedztwie  gruntów  o charakterze  mieszkalnym oraz rolnym.

 

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  rolne

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty rolne  RIIIa -wynosi 200,00 zł netto rocznie za 1 ha, PsIV-180,00 zł za 1 ha

Czynsz za dzierżawę   za grunt pod uprawy rolne  – o pow. 1,0448 ha wynosi  201,70 zł netto w stosunku rocznym(słownie: dwieście jeden złoty i 70/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2014 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

 

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

 

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

 

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony -  do trzech lat.

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 4/2014

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia  09 stycznia 2014roku

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONEJ DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY  DO TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę  pod uprawy  rolne -na czas oznaczony do  trzech lat – n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,               położenie  ,      klasoużytek ,

137,138,139          obręb  Lubiatów    pow.-0,1700 ha  w tym:   RIIIa-0,1000 ha, RIIb-0,0700 ha km1

 

powierzchnia przeznaczona  gruntów do wydzierżawienia

 obręb   Lubiatów, 0,1700 ha, w tym: w   RIIIa- 0,1000 ha,  RIIIb-0,0700ha,km 1

 

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej:

dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr 48592.

 

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni  0,1700ha położona jest  w  Lubiatowie, w sąsiedztwie  gruntów  o charakterze  mieszkalnym oraz rolnym.

 

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

 

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  rolne

 

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty rolne  RIIIa -wynosi 200,00 zł netto rocznie za 1 ha, RIIIb-180,00 zł za 1 ha

Czynsz za dzierżawę  za grunt pod uprawy rolne  – o pow. 0,1700 ha wynosi  32,60 zł netto w stosunku rocznym(słownie:  trzydzieści dwa złote i 60/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2014 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

 

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

 

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

 

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony -  do trzech lat.

 

Liczba odsłon: 1277

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379732