Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2016

Zarządzenie nr 156/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 listopada 2016 roku w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

Zarządzenie nr 156/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 21 listopada 2016 roku

 

 

w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2016, poz.446), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 446), zarządzam, co następuje:

 

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

 

§2

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

 

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

 

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

            Załącznik  do Zarządzenia nr 156/2016 Burmistrza Otmuchowa nr   z dnia  21 listopada  2016 roku    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY

           Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (j. t. Dz. U. z 2015 poz. 1774.), podaje się do publicznej wiadomości:                                    wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie  miasta  i gminy Otmuchów.

 

 

Lp.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierz-chnia nierucho-mości

Opis nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

Okres dzierżawy

Forma dzierżawy

1

Położenie: Otmuchów

Ul. Warszawska

Działka nr 586/3

KW: nr OP1N/00084044/6

 

 

 

6 szt.

 

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Pojemnik do segregacji odpadów

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- za pojemnik do segregacji odpadów: 1,10 zł/szt

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.         Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

2

Położenie: Otmuchów

ul. Ogrodowa

Działki nr 1347/4

KW: nr OP1N/00030124/8

 

24 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania: 0,33 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

3

Położenie: Otmuchów

Ul. K. Wielkiego

Działka nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

60 m²

 

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania: 0,33 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy   do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

4

Położenie: Otmuchów

Działki nr 674 i 681

KW: nr OP1N/00045593/4

 

2,0488 ha

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

RIVa- 0,2192 ha

RIVb- 1,7153 ha

ŁIV- 0,1143 ha

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

Grunt rolny

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt orny: według klasy gruntu-  I-II- 600 zł/ha,          IIIa-IIIb-550 zł/ha, IVa-IVb-500 zł/ha, V-200 zł/ha

- za użytki zielone: według klasy gruntu-  I-III- 500 zł/ha,     IV-400 zł/ha, V-200 zł/ha

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

5

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

20,31 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Grunt pod garażem

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- grunt pod garażem: 0,80 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

6

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

 13,77 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Grunt pod garażem

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- grunt pod garażem: 0,80 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

7

Położenie: Otmuchów

Ul. Grodkowska

Działka nr 155/5

KW: nr OP1N/00041089/0

 

84 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

Poprawa warunków zagospodarowania na cele prowadzonej działalności gospodarczej

 

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi:

- poprawa warunków zagospodarowania- na cele prowadzonej działalności gospodarczej: 1,20 zł/m2 + Vat

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz miesięczny  płatny do 20-go każdego miesiąca.        Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania czynszu dzierżawnego na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nie częściej niż raz w roku 

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

8

Położenie: Otmuchów

Ul. Piastowska

Działki nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

 

 

38 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Sposób zagospodarowania:

ogród warzywno-kwiatowy

 

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt pod drobne uprawy warzywne i kwiatowe: 0,15 zł/m2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Nieruchomość zostanie wydzierżawiona w drodze przetargu w razie wpłynięcia co najmniej dwóch wniosków o wydzierżawienie

9

Położenie: Otmuchów

Działka nr 1103

KW: nr OP1N/00041111/4

 

 

 

423 m²

Nieruchomość gruntowa Niezabudowana

 

 

 

Nieruchomość  nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania:

ogród warzywno-kwiatowy

 

 

Minimalna roczna stawka czynszu wynosi:

- za grunt pod drobne uprawy warzywne i kwiatowe: 0,15 zł/m2

Zgodnie z Zarządzeniem nr 144/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 września 2015 roku

 Czynsz płatny do 31 marca danego roku. Na dzierżawcy ciąży również obowiązek uiszczenia podatku od nieruchomości

Wydzierżawiający zastrzega sobie prawo do podwyższania

Umowa dzierżawy  do 3 lat

Bezprzetargowo w ramach kontynuacji umowy dzierżawy

 

 

Powyższy wykaz   wywiesza się na okres 21 dni od dnia  25 .11.2016 roku do dnia   16.12.2016 roku do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.                              

Wywieszono na  tablicy ogłoszeń   25.11.2016  roku.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń………………….

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379298