Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2016

Zarządzenie nr 79/2016 Burmistrza Otmuchowa z dnia 10 czerwca 2016 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Zarządzenie nr 79/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 czerwca 2016 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta Otmuchów na okres 10 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.  z 2015, poz.1515), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 1774), zarządzam, co następuje:

 

zarządzam co następuje:

§1

Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres 10 lat nieruchomości wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

            Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej.

§3

Podać do publicznej wiadomości:

wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6, informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowi załącznik  do niniejszego zarządzenia.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Zasobów Mienia Komunalnego, Geodezji i Planowania Przestrzennego.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

  

Załącznik do zarządzenia Nr 79/2016

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10 czerwca 2016

 

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 10 lat.

 

 1. Nieruchomości wykazane do dzierżawy oznaczone są jako część działek nr 774/1        i 779.
 2. Nieruchomości te są zapisane w księgach wieczystych nr OP1N/00041089/0                     i OP1N/00045581/7.
 3. Powierzchnia wykazana do dzierżawy wynosi łącznie 355 m2.
 4. Nieruchomości położone są w Otmuchowie.
 5. Na teren przeznaczony do dzierżawy brak jest aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego.
 6. Nieruchomości przeznaczone są do wydzierżawienia na okres do 10 lat tj. do dnia     02 grudnia 2025 roku z przeznaczeniem na cele prowadzenia własnej działalności gospodarczej w celu urządzenia terenu zieleni, placu zabaw oraz ogródka konsumpcyjnego.
 7. Czynsz z tytułu dzierżawy gruntu zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów wynosi 0,33 zł za 1 m2  plus 23% VAT    – co stanowi kwotę: 117,15 zł + 26,94 zł = 144,09 złotych miesięcznie.
 8. Termin płatności czynszu dzierżawnego ustalony zostanie w umowie.
 9. Wysokość czynszu dzierżawnego może ulec zmianie w czasie trwania umowy dzierżawy w przypadku zmiany Zarządzenia Burmistrza w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Otmuchów.
 10. Wszelkie nakłady poniesione na dzierżawionym gruncie wykonuje dzierżawca na własny koszt. 
 11. Dzierżawca po upływie okresu dzierżawy odda nieruchomość w stanie nie pogorszonym.                

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379301