Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2015

148. Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w mieście Otmuchów obejmującej działkę nr 337 zabudowaną budynkiem usługowym w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczonym , dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 98,70 m 2. 1. budynek użytkowy, wolnostojący o dwóch kondygnacjach, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 98,70 m 2 składający się z następujących pomieszczeń: • Parter – 2 sale sprzedaży zaplecze, w.c. i magazyn, • Pierwsze piętro dwa pomieszczenia magazynowe, oraz prawo własności działki nr 337 , k.m. 5 , obszaru 0,0332 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ulicy Orkana nr 4.

 

Zał. Nr 3  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  175/2015   z dnia  20 listopada   2015 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U  z 2015r poz. 1774 / oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  mieście Otmuchów obejmującej działkę nr 337 zabudowaną budynkiem usługowym w zabudowie wolnostojącej niepodpiwniczonym , dwukondygnacyjnym o powierzchni użytkowej 98,70 m 2.

I. Oznaczenie:

1. budynek użytkowy,  wolnostojący o dwóch kondygnacjach, niepodpiwniczony o powierzchni użytkowej 98,70 m 2 składający się z następujących pomieszczeń:

  • Parter – 2 sale sprzedaży zaplecze, w.c. i magazyn,
  • Pierwsze piętro dwa pomieszczenia magazynowe,

oraz  prawo  własności działki nr  337 , k.m. 5 ,  obszaru 0,0332 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ulicy Orkana nr 4.

Nieruchomość zostanie sprzedana na własność nieograniczoną.   Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Kw OP1N/00045593/4. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków województwa opolskiego wg stanu na dzień 01 czerwca 2013 r. pod pozycją 2093/83.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej oraz  elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga publiczna , sieć energetyczna, sieć  gazowa i sieć wodociągowa.

3.Przeznaczenie: działka nr  337 obręb geodezyjny Otmuchów  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej w obszarze historycznego zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Otmuchów, wpisanego do rejestru zabytków pod nr 44/49

4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Nieruchomość zabudowana jest obiektem zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków pod poz. 2093/83 i podlega ochronie konserwatorskiej co wiąże się z dokonywaniem wszelkich uzgodnień w sprawie przebudowy, rozbudowy i nadbudowy lub zmiany sposobu użytkowania z opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a  ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynków  w należytym stanie,        przestrzegania porządku , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem,  

b. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem.

c. właściciel nieruchomości  zobowiązany jest sprawować opiekę nad zabytkiem zgodnie z § 5 i § 6 ustawy  z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami  (Dz. U z 2014, poz. 1446 j.t).

d. Zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków, prowadzenie prac w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków wymaga przed rozpoczęciem prac uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

6.Cena wywoławcza: wynosi  290.000,00 zł( słownie: dwieście dziewięćdziesiąt  tysięcy złotych) i składa się z wartości gruntu , budynków oraz  zawiera  koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Zgodnie z postanowieniem zawartym w art. 68 pkt. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U z 2015 poz. 1774) cenę nieruchomości ustalona w przetargu obniża się o 50%.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  21 grudnia  2015 r o godz. 10 00.

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 29 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć  tysięcy   złotych).

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 17 grudnia 2015  wpłacą wadium w wysokości  29 000,00 PLN słownie ( dwadzieścia dziewięć tysięcy)  złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy  Otmuchów  nr  37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi  1%  ceny wywoławczej.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

1.  w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.

III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nr 92887200030000026020000020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego tj. do dnia 30 grudnia 2015 roku. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej:www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379765