Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2015

083. Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości działka oznaczone geodezyjnie nr 1357/1 , A.M. 111, łącznego obszaru 0,0810 ha, poł. w Otmuchowie przy ul. Kościuszki

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa
Nr 76/2015 z dnia 12 czerwca 2015 roku.
Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości
Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U .z 2014, poz. 518) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,
Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul. Kościuszki obejmującej niezabudowaną działkę nr 1357/1 przeznaczonej pod zabudowę .
I. Oznaczenie nieruchomości :
1. działka oznaczone geodezyjnie nr 1357/1 , A.M. 111, łącznego obszaru 0,0810 ha, poł. w Otmuchowie przy ul. Kościuszki .Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr OP1N/00045581/7.
2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 1357/1 posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga , sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Położona jest w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym i usługowym. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony.
3.Przeznaczenie: nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 1357/1 obręb geodezyjny Otmuchów stanowi teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinna z możliwością zabudowy usługowej : usługi komercyjne- działalność nieuciążliwa, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa- Otmuchów Wschód , zatwierdzonym uchwałą Nr XX/143/2008 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 26 września 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2008 r. Nr 88, poz. 2087). Za zgodne z planem zagospodarowania przestrzennego uznaje się lokalizację:
a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
b) towarzyszących budynków usługowych,
c) towarzyszących budynków gospodarczych i garażowych,
d) infrastruktury towarzyszącej,
e) obiektów, urządzeń i sieci infrastruktury technicznej .
4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.
Przez działkę nr 1357/1 przebiega przyłącz elektroenergetyczny napowietrzny kablowy 0,4kV, który nabywca działki będzie zobowiązany zdemontować na własny koszt i własnym staraniem zgodnie z projektem technicznym przekazanym przez sprzedającego.
5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:
a. zabudowa zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b. zabudowa nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,
c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca,
d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,
e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.
f. przebudowa przyłącza elektroenergetycznego napowietrznego na kablowy zgodnie z projektem technicznym dostarczonym przez sprzedającego.
6.Cena wywoławcza: wynosi netto 84 000,00 PLN(słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące) złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.
7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.
8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 31 lipca 2015 r o godz. 10 00
9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 8 400 ,00 PLN słownie (osiem tysięcy czterysta) złotych.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w terminie do dnia 14 lipca 2015 r. w wysokości 8 400,00 PLN (słownie: osiem tysięcy czterysta złotych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy Otmuchów nr 37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/.
Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.
11.Wpłacone wadium podlega:
a. zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,
b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,
c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu
d. utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:
1. w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
2. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto Gminy Otmuchów nr 92887200030000026020000020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.
3. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379853