Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 100/2012 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r

Zarządzenie Nr  100/2012

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  24 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

            W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr  96/2009  z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie wprowadzenia: ”Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Otmuchowie”, „Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie”, „Regulaminu służby przygotowawczej i egzaminu kończącego służbę przygotowawczą” ze zmianą w Zarządzeniu Nr 169/2010 z dnia 15.12.2011 oraz w Zarządzeniu Nr 150/2011 z dnia 15.12.2011r. – Regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w  części –„Zasady wynagradzania za pracę”

 

     - w § 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

 

        1. Miesięczne wynagrodzenie pracowników obejmuje:

              a) wynagrodzenie zasadnicze,

              b) dodatek za wieloletnią pracę (określony w ustawie).

              ponadto może być przyznany(a):

              c) dodatek funkcyjny,

              d) dodatek specjalny,

              e)  nagroda

              f)  wynagrodzenie prowizyjne

              g) premia uznaniowa dla pracowników na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

 

2) w  części –„Wynagrodzenie prowizyjne ”

 

      -  w § 13  ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

          „2.Wysokość miesięcznego wynagrodzenia prowizyjnego wynosi 7% kwot podatków i

               opłat wraz z odsetkami i opłatami prolongacyjnymi  od osób fizycznych. Nie może

              ono przekraczać pięciokrotnej wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego”.

 

3) w części – „Postanowienia końcowe”

 

      -dodaje się § 17 o treści:

 

        „§ 17.W sprawach dotyczących  niniejszego Regulaminu, które nie zostały w nim

                 uregulowane zastosowanie mają przepisy prawa pracy, ustawy z dnia 21 listopada

                 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223,poz.1458),  rozporządzenie

                 Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników

                 samorządowych (Dz. U. Nr 50,poz.398).

 

§ 2

 

            W załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” w punkcie 2 i 3 wprowadza się następujące

     zmiany:

 

2.

Podinspektor

wyższe

średnie

-

3

 

X

3.

Informatyk

wyższe

średnie informatyczne

-

3

 

X

 

2)      w części „STANOWISKA POMOCNICZE I OBSŁUGI” po punkcie 7 dodaje się

      punkt 7a o treści:

 

7a.

Kierowca samochodu ciężarowego

Według odrębnych przepisów

 

X

 

§ 3

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 4

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do

     wiadomości pracowników.

 

 

                                                                                                       Burmistrz

                                                                                                mgr inż. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377018