Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
Zarządzenie Nr 150/2011 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 96/2009 z dnia 18 czerwca 2009- Regulamin wynagradzania

Zarządzenie Nr  150/2011

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 grudnia 2011r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  96/2009 z dnia 18 czerwca 2009r.

 

         Na  podstawie art. 39  ustawy  z  dnia  21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych  (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 223,  poz.1458) oraz przepisów rozporządzenia   Rady Ministrów z dnia 22 czerwca 2011r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 144 poz. 858) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

         W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 96/2009 ze zmianą w Zarządzeniu Nr 169/2010 –Regulamin wynagradzania w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie wprowadza się następujące zmiany:

1) w  części –„Dodatek funkcyjny” - w § 9 w ust.1 po wyrazach „… co najmniej dwie

    osoby”  dodaje się wyrazy: „….oraz jego zastępcy”,

2) w  części –„Wynagrodzenie prowizyjne ” -  w § 13  w ust.4 wyrazy „Kierownik Referatu

    Podatków i Opłat Wydziału Finansowego” zastępuje się wyrazami ”…Kierownik

    Wydziału Podatków i Opłat”.

§ 2

 

        W załączniku Nr 1 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  - Tabela wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w części „STANOWISKA URZĘDNICZE” dodaje się pkt 8 o treści:

 

8.

 

Radca Prawny

według odrębnych przepisów                          

 

XIII

 

§ 3

 

            W załączniku Nr 2 do Regulaminu  wynagradzania pracowników samorządowych  stanowiącym załącznik do  Zarządzenia Nr 96/2009  -Tabela maksymalnych miesięcznych kwot wynagrodzenia  otrzymuje brzmienie:

 

Kategoria

zaszeregowania

Minimalna

kwota w złotych

 Maksymalna  kwota

          w złotych

I

1.100.-

            1.700

II

1.120.-

            1.800

III

1140.-

            1.900

IV

1.160.-

2.000

V

1.180.-

2.100

VI

1.200.-

2.200

VII

1.250.-

2.300

VIII

1.300.-

2.500

IX

1.350.-

            2.700

X

1.400.-

3.500

XI

1.450.-

            3.700

XII

1.500.-

            4.100

XIII

1.600.-

4.600

XIV

1.700.-

 4.800

XV

1.800.-

 5.000

XVI

1.900.-

 5.200

XVII

2.000.-

5.400

XVIII

2.200.-

5.600

XIX

2.400.-

5.800

XX

2.600.-

6.300

XXI

2.800.-

6.800

XXII

3.000.-

7.300

 

§ 4

 

W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2009 –Regulamin pracy w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie § 15 otrzymuje brzmienie:

„ § 15 . Ustala się jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy”

 

§ 5

 

            Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej

           

§ 6

          

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  po upływie dwóch  tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników.

 

 

BURMISTRZ

       mgr inż. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8377019