Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2015

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 154/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 09 października 2015 roku w sprawie ogłoszenia przetargu przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 2 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 154/2015
Burmistrza Otmuchowa
z dnia 09 października 2015 roku
w sprawie ogłoszenia przetargu

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 roku poz. 1515 ) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015, poz. 782 z późn. zm.) zarządzam co następuje:
§ 1
Ogłaszam ustny III przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2 usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchowa, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację 2 boksów garażowych w zabudowie szeregowej zgodnie z załącznikiem nr 1 i załącznikiem graficznym nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2
Wykonanie Zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza
Otmuchowa Nr 154/2015 z dnia 09 października 2015roku

O G Ł O S Z E N I E
Burmistrz Otmuchowa ogłasza ustny III przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntu z części działki nr 826/2, ujawnionej w księdze wieczystej OP1N/00041089/0, usytuowanej w obrębie 111 miasta Otmuchów przy ul. A.Mickiewicza, z przeznaczeniem pod lokalizację garaży w zabudowie szeregowej
• Przetarg odbędzie się w dniu 19 listopada 2015 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 zgodnie z wykazem:
Nr boksu Rodzaj zabudowy Pow. użytkowa boksu garażowego Cena wywoławcza w zł za 1m2 Wadium w zł Postąpienie w zł Godzina przetargu
2 Garaż o konstrukcji stalowej 19,20m2
0,80zł
2,00zł 1,00
9,00
3 Garaż o konstrukcji stalowej 19,20m2
0,80zł
2,00zł 1,00
9,20
• Czynsz dzierżawny boksu garażowego nr :2,3 ustala się w stosunku miesięcznym i płatny będzie do 20-tego każdego miesiąca , do którego dolicza się vat.
• Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienia
• Pierwszy przetarg został przeprowadzony w dniu 06 grudnia 2012 roku i zakończył się wynikiem negatywnym
• Drugi przetarg został przeprowadzony w dniu 10 września 2015 roku i zakończył się wynikiem negatywnym
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest
1. Okazanie dowodu wpłaty wadium na wybrany teren pod garaż blaszany
2. Złożenie pisemnego oświadczenia ,że osoba przystępująca do przetargu nie dysponuje prawem do dzierżawy pod garaż murowany bądź blaszany, nie dysponuje prawem do innego garażu.
Wadium należy wpłacić w wysokości 2,00 zł w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego w Otmuchowie nr konta 37887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 10 listopada 2015 roku, przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie.
W tytule wpłaty należy dokładnie określić – numer boksu. Wadium bez właściwego opisu będzie nieważne ,a oferent nie zostanie dopuszczony do przetargu. Numery miejsc pod garaże położone przy ul. A. Mickiewicza nadane zostały WYŁĄCZNIE na potrzeby przeprowadzenia przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego. W odniesieniu do pozostałych uczestników przetargu wadium podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wygranie jednego przetargu uniemożliwia przystąpienie do licytacji w kolejnych przetargach.
Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie.
Minimalne postąpienie w licytacjach nie może być niższe niż 10% stawki wywoławczej czynszu netto. Licytacja będzie ważna gdy którakolwiek z uprawnionych do licytacji osób dokona postąpienia i zostanie jej udzielone przybicie . Do udziału w przetargu konieczne jest dokonanie jednego minimalnego postąpienia również w przypadku gdy do przetargu zostanie dopuszczona tylko jedna osoba. W przypadku gdy żadna z osób , które zgłosiły się na przetarg nie dokona minimalnego postąpienia przetarg uważa się za nierozstrzygnięty. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat z zastrzeżeniem skrócenia tego terminu w przypadku przystąpienia do zagospodarowania terenu zgodnie z m.p.z.p.
Dodatkowe informacje
1.Osoba która wygra przetarg zobowiązana jest po podpisaniu umowy dzierżawy do uzyskania pozwolenia na budowę zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy.
2. W razie gdyby dzierżawca nie uzyskał pozwoleń wydanych przez właściwe organy administracji, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.z 2013 roku poz.1409 z późn.zm.) z przyczyn od niego niezależnych- następuje zwrot wpłaconego wadium oraz czynszu dzierżawnego.
3.Uzyskanie opinii niezbędnych do otrzymania pozwoleń – na własny koszt i ryzyko- spoczywa na dzierżawcy bez możliwości zwrotu poniesionych kosztów.
4.Dzierżawca zobowiązany jest do uzyskania uzgodnień z zarządcami uzbrojenia podziemnego przebiegającego przez teren lokalizacji.
5.W przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy w terminie 15 dni od daty przetargu z winy wygrywającego grunt kierowany jest ponownie na przetarg – bez zwrotu poniesionych kosztów i wadium
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w pok. 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379536