Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2015

Zarządzenie nr 100/2015 Burmistrza Otmuchowa z dnia 15 lipca 2015 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 100/2015

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  15 lipca 2015 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących  własność gminy Otmuchów  oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 782 ), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów, położone w  Otmuchowie .

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia  15 lipca 2015 roku

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę  pod budowę garażu -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

720/4       obręb  Otmuchów ,      0,0657  ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

720/4      obręb   Otmuchów           0,0025  ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  48492, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni0,0025 ha położona jest  w  Otmuchowie , w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: pod budowę garażu zgodnie z decyzją Ne 33/15 z 19 marca 2015 roku nr MK.6730.106.2014

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt pod garażem wynosi 0,63zł netto  miesięcznie  za 1 m2

Czynsz za dzierżawę  25m2  wynosi  15,75 zł netto w stosunku  miesięcznym +vat (słownie: piętnaście  złoty i 75/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów pod garażami  opodatkowany  jest  podatkiem

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 20 tego każdego miesiąca, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 92887200030000026020000020

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 100/2015

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 15 lipca 2015roku.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

 PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele  upraw ogrodniczych -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomość:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka,    położenie  ,              klasoużytek

1314/7      obręb   Otmuchów ,        2,5729 ha  ha :  Lz-0,4016 ha, N-2,1713 ha

 powierzchnia przeznaczona gruntów do wydzierżawienia

1314/7     obręb   Otmuchów,           0,1665 ha:w tym Lz-0,1665 ha

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr   21247, w której prawo własności  wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,1665  ha położona jest  w   Otmuchowie w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych budynkiem mieszkalnym.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego  miasta Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele   rekreacyjne           

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty ( Lz) wynosi 40,00zł netto rocznie za  1ha,

Czynsz za dzierżawę   terenów zakrzaczonych  o pow.0,1665 ha wynosi 6,66 zł netto w stosunku rocznym.

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2015 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379542