Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:
BURMISTRZ OTMUCHOWA Ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 w położonego w Otmuchowie, Rynek 1

Załącznik

do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

z dnia 10.12.2015r.   Nr   185/2015

 

OGŁOSZENIE

BurmistrzA Otmuchowa

w sprawie  przetargu  nieograniczonego

 Ogłaszam I ustny nieograniczony przetarg na najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 w położonego w Otmuchowie, Rynek 1

 

Przedmiotem przetargu  jest najem pomieszczenia użytkowego o pow. 5,00 m2 poł. w Otmuchowie, Rynek 1 - na okres do 3 lat z przeznaczeniem na prowadzenie działalności agencji ubezpieczeniowej.

Pomieszczenie należy zaadoptować na potrzeby prowadzenia działalności agencji ubezpieczeniowej.

 

Cena wywoławcza czynszu najmu wynosi 16,50 zł/m2 + VAT (23%) za 1 m2 powierzchni

 

Przetarg  odbędzie  się w dniu

08 stycznia 2016r.  o godz. 900

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6   pokój  nr 12

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie  wadium w wysokości 50,00 zł słownie: (pięćdziesiąt złotych) w formie gotówkowej płatnej na konto Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez B.S. Otmuchów  nr 37 8872 0003 0000 0260 2000 0040.

 

Postąpienie w przetargu wynosi 0,50 zł.  (słownie : pięćdziesiąt groszy).

Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wniesienie wadium.

 

Termin wpłacenia wadium upływa w dniu  4 stycznia 2016r.

 

Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

 

Lista osób dopuszczonych do przetargu zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 05 stycznia 2016r.

 

Z osobą, która wygra przetarg zostanie zawarta umowa na najem pomieszczenia będącego przedmiotem przetargu.

Ustalenia przetargu stają się niewiążące w przypadku nie podpisania przez oferenta umowy w terminie 7 dni od rozstrzygnięcia przetargu.

 

 

Wpłacone wadium zostanie:

- zaliczone na poczet czynszu najmu, jeżeli osoba wpłacająca  wadium wygra przetarg,

- zwrócone, jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu,

- zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu

   przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

- utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

 

Lokal zostanie udostępniony do oględzin w dniu 23 grudnia 2015r. w godz. 1000 – 1100

 

Skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu może złożyć uczestnik przetargu w terminie 3 dni od daty przeprowadzenia przetargu do Burmistrza Otmuchowa ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów

 

Burmistrz Otmuchowa zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych nieprzewidzianych powodów.

 

Szczegółowe informacje udziela Wydział  Gospodarki Komunalnej Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie (I piętro pokój nr 15, tel.4315016 wew. 46)

 

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379946