Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2013

Liczba odsłon: 92985
BURMISTRZ OTMUCHOWA o g ł a s z a V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu użytkowego –o powierzchni 56,70m 2 wraz z udziałem 306/10 000 we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego oraz prawem użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru 0,0625 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Roosevelta nr 10.

                                                                                                                              Załącznik nr 7  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr 49/ 2013  z dnia 26 kwietnia 2013  r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia 26 kwietnia  2013 r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA

działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  V publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu użytkowego  –o powierzchni  56,70m 2  wraz z udziałem 306/10 000  

we współwłasności budynku mieszkalno- użytkowego    oraz prawem  użytkowania wieczystego w działce nr 801/2, 802, 803/2, obszaru   0,0625 ha  położonej w Otmuchowie przy ulicy  Roosevelta nr 10.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkami mieszkalno- użytkowymi zlokalizowanymi w zwartym kompleksie działek zabudowanych nr  801/2, 802, 803/2  położonych w Otmuchowie ul. Rynek 14, ul. Rynek 15 i ul. Roosevelta 10. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 306/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działek nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tych działkach  jak i lokal użytkowy   nr „1u”  o powierzchni  37,84 m 2 , położony w piwnicy budynku mieszkalno-usługowego składającego się z dwóch biur oraz  WC.

Będący przedmiotem przetargu lokal jest  samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  OP1N/00030983/7   w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Działki - nr  801/2, 802, 803/2 łącznego obszaru 0,0625 ha  obręb Otmuchów,   zlokalizowane są  

   w obszarze terenów skoncentrowanej zabudowy  i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 27 500,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy

    pięćset)  i  jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego.

    Cena wywoławcza zawiera  I opłatę za   użytkowanie wieczyste udziału 306/10 000 w działkach nr

    801/2, 802, 803/2  poł. w  Otmuchowie wynoszącą  25 %  wartości udziału, co stanowi kwotę

    584,30 zł oraz koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nadto nabywca zobowiązany będzie do uiszczania  opłaty rocznej w wysokości 3 %

    wartości udziału w gruncie, płatnej przez  cały okres użytkowania wieczystego w terminie do

    31 marca każdego roku. Aktualizacja opłaty nie częściej niż raz na trzy   lata, jeżeli wartość tej

    nieruchomości ulegnie zmianie.

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  

     pokój nr 9 w dniu  01 lipca 2013 r.  o godzinie 11 00.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     2 700 ,00  zł  (słownie: dwa tysiące siedemset )    w terminie do dnia  27 czerwca 2013 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy Otmuchów. Dowód wpłaty

    należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej  lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia

   28 czerwca  2013 r do godziny 1500 . Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie,

    uznaje się jako nie wpłacone wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który 

    przetarg  wygra od  zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik  zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne

    i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach

    określonych w ustawie z dnia  24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców( Dz. U z

    2004 r.  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty     

    ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   

    Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty

    sądowej i należnych podatków.

Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie , stronie internetowej www.otmuchów.probip.pl oraz lokalnej prasie.

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379608