Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2013

Liczba odsłon: 93013
Burmistrz Otmuchowa o g ł a s z a I publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z zasobu Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego nr 6 – o powierzchni 82,40m 2 wraz z udziałem 1416/10 000 we współwłasności budynku mieszkalnego oraz prawem użytkowania wieczystego 1416/10 000 części w działce nr 363/4, obszaru 0,0327 ha położonej w Otmuchowie przy ulicy Krakowskiej nr 24

        Załącznik nr 4   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

 Nr  28/2013   z dnia 07 marca   2013 r.

 

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OTMUCHOWA

   z dnia  07 marca  2013  r.

BURMISTRZ OTMUCHOWA


działając jako organ wykonujący zadania z zakresu administracji samorządowej  w oparciu o przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j . Dz. U. z 2010 r. nr  102, poz. 651 – ze. zm.)  

 

o g ł a s z a  I  publiczny przetarg nieograniczony na sprzedaż z  zasobu  Gminy Otmuchów lokalu mieszkalnego nr 6  – o powierzchni  82,40m 2  wraz z udziałem  1416/10 000we współwłasności budynku mieszkalnego    oraz prawem  użytkowania wieczystego 1416/10 000 części w działce nr 363/4, obszaru   0,0327 ha  położonej

w Otmuchowie przy ulicy  Krakowskiej nr 24.  

1.Opis nieruchomości: nieruchomość zabudowana jest budynkiem mieszkalnym   o pow. użytkowej 564,90 m2.  mieszczącym 7 lokali mieszkalnych. Nieruchomość posiada   dostęp do drogi publicznej  .

Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu obejmuje   udział 1416/10 000 w prawie użytkowania wieczystego  działki nr  363/4  łącznego obszaru 0,0327 ha  oraz częściach wspólnych budynku posadowionego na tej działce jak i lokal mieszkalny nr 6  o powierzchni  82,40 m 2 , który składa się z pomieszczeń: trzy pokoje, kuchnia, łazienka i p. pokój

Jest samodzielnym lokalem i może stanowić odrębną nieruchomość- własność.  Dla  nieruchomości tej prowadzona jest  księga wieczysta   Kw  nr  53709  w stanie wolnym od obciążeń.    

2. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

   Przedmiotowa nieruchomość  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze

   funkcji mieszkalnej.

3. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 120 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia  tysięcy),  

    jest ceną netto,  płatna  jednorazowo,  przed zawarciem aktu   notarialnego wraz z I opłatą za

    użytkowanie wieczyste udziału 1416/10 000 w działce nr 363/4 poł. w Otmuchowie wynoszącą

    25%   wartości udziału w gruncie co stanowi kwotę netto 1 000,00 zł., Słownie: ( jeden tysiąc).

    Nadto nabywca zobowiązany

   będzie do uiszczania opłaty rocznej w wysokości 1% wartości udziału w gruncie, płatnej przez

   cały okres użytkowania wieczystego tj. do dnia 2100-06-11, w terminie do 31 marca każdego roku,

   począwszy od 2014 roku.  

4. Termin przetargu:

     Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6

     pokój nr 9 w dniu  26 kwietnia 2013 r.  o godzinie 10 30.

5. Wadium i warunki uczestnictwa w przetargu:

    W  przetargu  mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą  wadium w wysokości   

     12 000 ,00  zł  (słownie: dwanaście tysięcy )    w terminie do dnia  22 kwietnia 2013 roku

      na konto  Gminy Otmuchów- Urzędu Miejskiego w Otmuchowie prowadzone przez Bank

      Spółdzielczy  w Otmuchowie  nr  37887200030000026020000040.

    Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Gminy

    Otmuchów. Dowód wpłaty należy przedstawić Przewodniczącemu Komisji Przetargowej

    lub przesłać faksem  najpóźniej do dnia  23  kwietnia  2013r do godziny 1500 .

    Brak środków na podanym powyżej koncie  w ustalonym terminie, uznaje się jako nie wpłacone

    wadium. Wadium podlega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który  przetarg wygra od

    zawarcia umowy notarialnej.

    Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników , jeżeli przynajmniej jeden  uczestnik zaoferował co

    najmniej jedno postąpienie wynoszące 1 % ceny wywoławczej.

   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i  prawne , osobiście lub na podstawie pełnomocnictwa

    notarialnego  oraz cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu

    nieruchomości przez cudzoziemców ( tekst jednolity Dz. U z 2004 r.,  Nr 167, poz. 1758).

6. Akt notarialny – umowa sprzedaży z osobą ustaloną w przetargu zostanie zawarta  po dokonaniu  wpłaty   

   ceny ustalonej w przetargu a jej termin będzie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.   

   Nabywca  obowiązany jest do pokrycia wszelkich opłat w tym kosztów zawarcia umowy notarialnej, opłaty

   sądowej i należnych podatków. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu 01 lipca 2013 roku.

   Dodatkowe informacje na temat nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu

   Miejskiego w Otmuchowie w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego pokój nr 4 lub pod

   nr  tel. (077) 4315017 wew. 34. Treść ogłoszenia podana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w

   Otmuchowie, stronie internetowej www.um.otmuchow.samorzady.pl oraz lokalnej prasie.

 

Liczba odsłon: 976

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379624