Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2012

Wykaz nr 39/2012 - Położenie nieruchomości: miasto Otmuchów, ul. Ogrodowa , nieruchomość obejmująca zabudowany udział 557/1000 części działki nr 213/3 , obszaru 0,0031 ha, AM-5, z KW 45593 wraz z garażem o powierzchni użytkowej 13,82 m 2 będącą własnością Gminy Otmuchów w stanie wolnym od obciążeń oraz ograniczeń w jej rozporządzaniu

Załącznik nr   1 do Zarządzenia nr 129/2012

Burmistrza Otmuchowa z dnia  23 października    2012

 

 

Wykaz nr  39/2012

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

 

Położenie nieruchomości: miasto Otmuchów, ul. Ogrodowa  , nieruchomość obejmująca zabudowany udział 557/1000 części działki nr  213/3 , obszaru 0,0031 ha,  AM-5,   z   KW 45593 wraz z garażem o powierzchni użytkowej 13,82 m 2 będącą własnością Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń  oraz  ograniczeń w  jej rozporządzaniu.

Opis nieruchomości: położona w Otmuchowie  przy  ul. Ogrodowej obejmująca 557/1000 części działki oznaczonej nr ewidencyjnym 213/3 łącznego obszaru 0,0031 ha zabudowana budynkiem o jednym boksie garażowym oraz dwoma komórkami gospodarczymi.  , otoczona terenami o charakterze mieszkalnym.  Nieruchomość zabudowana, teren płaski o kształcie regularnym , korzystny dla zabudowy, bez ponadprzeciętnych utrudnień w zagospodarowaniu. Teren działki zniwelowany dla potrzeb istniejącej zabudowy.

Przeznaczenie i sposób zagospodarowania: położenie jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem. Działka zlokalizowana w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym. Teren zabudowany budynkiem parterowym o jednym boksie garażowym i dwóch komórkach gospodarczych.

Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. .Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50) z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości: brak

 

Forma zbycia nieruchomości: sprzedaż nieograniczona w drodze przetargu nieograniczonego.

 

Cena nieruchomości: 7000,00 zł netto (słownie: siedem tysięcy).

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego: nie dotyczy,

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy: nie dotyczy,

Termin wnoszenia opłat: nie dotyczy,

Zasady aktualizacji opłat: nie dotyczy.

 

Termin na złożenie wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i pkt.  1 i 2 ustawy wynosi  6 tygodni licząc  od daty wywieszenia wykazu. Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskim  w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6  pokój nr 4 lub telefonicznie 77 431 5016 wew. 34.

 

Ponadto niniejszy wykaz zostanie podany w formie ogłoszenia w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Otmuchowie.

 

 

 

Prowadzący sprawę :

Magdalena Pośpiech

Liczba odsłon: 719

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379211