Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2012

W Y K A Z NR 34/ 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.działka nr 342

Załącznik nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   90/2012   z dnia  07 sierpnia  2012 r.

 

 

 

W Y K A Z   NR    34/ 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów  działka nr 342, obszaru 0,0323 ha stanowiące teren zabudowany- B-   arkusz mapy- 5.  

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  41089 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca zabudowaną budynkiem gospodarczym –wolnostojącym, działkę nr 342 poł. w. Otmuchowie   zlokalizowana jest  w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.  Działka przeznaczona na poprawę warunków  zagospodarowania sąsiedniej nieruchomości ze względu na brak dostępu tej działki do drogi publicznej.

 

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt i budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 9,26 m 2   wynosi netto – 30 000,00 zł słownie: (trzydzieści tysięcy).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność nieograniczoną w drodze  przetargu ograniczonego – na poprawę warunków zagospodarowania przylegających działek.  

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

 

 

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech    

Tel 77 4315016.wew.34                                  

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379216