Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2012

W Y K A Z NR 36 / 2012 nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży gruntów - Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY gmina Otmuchów działki oznaczone geodezyjnie nr 50 i 51, arkusz mapy 7 , łącznego obszaru 1,4600 ha .......

Załącznik nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   110/2012   z dnia  17 września    2012 r.

 

 

W Y K A Z   NR   36 / 2012

nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży gruntów.

 

 Burmistrz  Otmuchowa

zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze. zm.) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ( Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2, poz. 59)  ze zm.   podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0004 GRĄDY  gmina Otmuchów  działki  oznaczone geodezyjnie nr 50 i 51,  arkusz mapy 7, łącznego obszaru 1,4600 ha stanowiące częściowo teren zainwestowany o przewadze funkcji mieszkalnej zabudowany ruinami budynku mieszkalno- gospodarczego a częściowo teren rolny przeznaczony do użytkowania rolniczego.      

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr  53946 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów  w stanie wolnym od obciążeń.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie dla wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.

                                                   

II. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –nieruchomość obejmująca działki nr 50 i 51 poł. w Grądach zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej oraz terenów użytków rolnych.

III. Wartość nieruchomości  obejmującej  grunt położony w miejscowości GRĄDY gm. Otmuchów  wynosi netto – 69 500,00 zł słownie: ( sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset  ).

 

IV. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem

zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego. Cena wywoławcza w przetargu zawiera koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

V. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży na własność  w drodze  przetargu nieograniczonego – licytacji.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102, poz. 651-ze zmianami), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty ogłoszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Liczba odsłon: 962

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379214