Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY NAZWA ZAMÓWIENIA: „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O - ul. Powstańców Śl. oraz Nr 106969 O – ul. Ogrodowej wraz z wyznaczeniem mini ronda na skrzyżowaniu ulic: Ogrodowej, Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie.

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 6/2015                                                                 13 lipca 2015 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Kazimierz Mentel

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

 

077 4315017

Faks

077 4315016

 

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: „Remont ciągu dróg gminnych: Nr 106971 O - ul. Powstańców Śl. oraz Nr

                                                106969 O –  ul. Ogrodowej wraz z wyznaczeniem mini ronda na

                                                skrzyżowaniu ulic: Ogrodowej, Krakowskiej i Warszawskiej w Otmuchowie.

 

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano:                  

Nazwa wykonawcy     

PHU „DOMAX „ – Aleksander Mika, ul. Grabińska 8, 42-283 Boronów

Telefon

 

34/353 92 82

Faks

-------------------------

 

Uzasadnienie  wyboru oferty: Oferta najkorzystniejsza po zastosowaniu kryteriów oceny ofert

 

Informacja o Wykonawcach którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu:

 

Wykonawca

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

 

Oferta

 

Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert

 

Łączna punktacja

Proponowana cena

 Cena

Okres

Gwaran-cji

Termino-wa  realiz. zadań na

rzecz Gm.

Otmuchów

PUH „DOMAX” – Aleksander Mika ul. Grabińska 8,42-283 Boronów

317.564,23 zł.

     90

   5

5

 

 100

PU – Bogdan Pierzga  Sidzina ul. Grodkowska 5a, 48-320 Skoroszyce

433.458,49 zł.

65,94

   3

5

73,94

Przeds. Robót Drogowo-Mostowych „DROGMOST„Sp. zoo w Kłodzku ul. Objazdowa 24, 57-300 Kłodzko

393.370,51 zł.

    72,66

   3

5

80.66

Przeds. Robót Inżynieryjnych Adrian Bąk ul. Sosnowiecka 11,     48-100 Głubczyce

356.231,57 zł.

80,23

   3

5

88.23

             

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

x

x

 

 

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

x

x

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta – 2015.07.17

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                    Burmistrz Otmuchowa

                                                                                                                           /-/ mgr inż. Jan Woźniak

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378887