Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Rozstrzygnięcia 2015

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

Numer sprawy nadany przez zamawiającego 5/2014                                                             21 stycznia 2015 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 

oficjalna nazwa i adres Zamawiającego

Nazwa:    

Gmina Otmuchów

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów w sprawie umowy

Wiesław Mazek

Adres:      

ul. Zamkowa 6

Kod pocztowy

48-385

Miejscowość :

Otmuchów

Województwo

opolskie

Telefon

77 4315017

Faks

77 4315016

 

rodzaj  zamówienia:  roboty budowlane   dostawy   usługi       

 

Tryb udzielenia zamówienia:  Przetarg nieograniczony

 

NAZWA ZAMÓWIENIA: Prowadzenie zajęć wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających kompetencje kluczowe oraz doradztwa zawodowego w Gimnazjum w Otmuchowie, Gimnazjum w Jarnołtowie, Liceum  w Otmuchowie w ramach projektu pod nazwą: „Swoją przyszłość wykuwamy dziś”

 

Nazwa (firma) siedziba i adres Wykonawcy którego ofertę wybrano, nr części:           

 

 

Uzasadnienie  wyboru oferty:

 

Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty tj.

 

Część 32

  1. 1.    Grzegorz Trela 48-385 Otmuchów ul. Konopnickiej 26/2

Część 44

  1. 2.    Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

Część54

  1. 3.    Świat Języków ul. Dworcowa 1 41-902 Bytom

 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania  i oceny.

 

Wybrany wcześniej wykonawca Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Bohaterów Września 1A/C uchylił się od zawarcia umowy dot. w/w części w wyznaczonym terminie tj. 16.01.2015 r.

 Jan Woźniak

Wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia oferty

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego                CE LINGUA                  organ prowadzący              CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków                 os. Boh.Września 1A/C

Wykonawca zostali wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy pzp który brzmi „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy (…) nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą”.  

Zamawiający w dniu 16 stycznia 2015 r. wystąpił do Wykonawców na podstawie  art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232)  z wnioskiem o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą złożoną w postępowaniu o 60 dni.

Pismo informujące o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą na przedłużony okres Wykonawca zobowiązany był  przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.01.2015 r. do godz. 10:00 na numer fax 774315016 lub złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa 6 48-385 Otmuchów. W tym terminie zgoda Wykonawcy nie wpłynęła.

 

 

Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone :

Wykonawca

Uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia Wykonawcy

Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE LINGUA                  organ prowadzący CE LINGUA Sp. z o.o. 31-620 Kraków os. Boh.Września 1A/C

Oferty zostały odrzucone na podstawie na podstawie art. 24 ust. 4 i art. 89 ust. 1 pkt 5 pzp.

W/w Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 pzp i w związku z tym jego oferty podlegają odrzuceniu.

 

 

Termin po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publ. może być zawarta – 2015-01-26

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8378893