Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Wyświetl historię zmian »
ZAPYTANIE OFERTOWE- Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Gmina Otmuchów

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

województwo opolskie, powiat nyski

tel. 77 43150 17 fax. 774315016

 

zapytanie ofertowe

 

 

Burmistrz Otmuchowa ogłasza nabór ofert na wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Zamówienie będzie udzielone bez stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 113,  poz. 759 z późn. zm.) – na podstawie art. 4 pkt 8 ww. ustawy.

 

 

1. Przedmiotem zamówienia jest :

     1/ wykonanie aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu

         gminy Otmuchów

     2/ prognoza oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających

         azbest

 

A. Zakres opracowania  aktualizacji programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

1/ Sporządzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie gminy 

    Otmuchów na podstawie wizji w terenie oraz uzyskanych informacji od właścicieli

     nieruchomości lub zarządców nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest

     odwiedzić wszystkie nieruchomości nie ujęte w poprzedniej inwentaryzacji.

2/ Przeprowadzenie oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest dla każdego nowego obiektu, w którym znajdują się takie wyroby

    – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia

    02.04.2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania

    wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004r. Nr 71, poz. 649).

3/ Sporządzenie karty oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów

    zawierających azbest wg załącznika nr 1 do ww. rozporządzenia (w dwóch

    egzemplarzach – jeden dla właściciele/ zarządcy nieruchomości drugi dla

    Zamawiającego).

4/ Zebranie informacji od właścicieli lub zarządców nieruchomości na temat terminu

    planowanego usunięcia wyrobów zawierających azbest.

5/ Sporządzenie wykazu według danych uzyskanych podczas inwentaryzacji, w którym

    należy dodatkowo określić stan pilności i planowanego terminu usunięcia wyrobów

    zawierających azbest.

6/ Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest

7/ Określenie celów o różnych terminach realizacji.

8/ Opracowanie harmonogramu realizacji Programu.

9/ Oszacowanie kosztów związanych z utylizacją wyrobów zawierających azbest.

10/ Wskazanie możliwości finansowania działań służących likwidacji zagrożeń ze strony

    wyrobów azbestowych.

11/ Sposób monitoringu i oceny wdrażania Planu.

12/ Wprowadzenie danych do WBDA.

 

B. Zakres prognozy oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest obejmuje :

     1/ Ocenę zgodności kierunków działań przedstawionych w planach z innymi dokumentami

         a/ Polityka ekologiczna państwa na lata 2009-2012 .

         b/ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014.

         c/ Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, uchwalony przez Radę  

             Ministrów w dniu 14 lipca 2009r. zmieniony uchwałą Rady Ministrów z dnia 15    

             marca 2010r.

       d/ Regionalny Program Operacyjny.

        e/ Strategia Rozwoju.

    2/ Analiza poprawności określenia stanu aktualnego.

    3/ Analiza skutków środowiskowych.

    4/ Analiza i ocena możliwości osiągnięcia celów i kierunków.

    5/ Ocena stanu środowiska.

    6/ Ocena stanu potencjalnych zmian środowiska wynikająca z realizacji planów.

    7/ Porównanie stanu środowiska i przewidywanych oddziaływań.

    8/ Metody i działania minimalizujące negatywne skutki realizacji planów.

    9/ Rozwiązania alternatywne w stosunku do rozwiązań zawartych w planach.

    10/ Sposoby monitorowania planów.

  11/ Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3

        października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w

        ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.

        1227 z późn. zm.).

2.Termin wykonania zamówienia : 15 czerwca 2012r. 

3. W/w opracowania należy sporządzić w 4  egzemplarzach w wersji papierowej i 3 egzemplarzach w formie elektronicznej  (płyta CD, DVD lub innej)

 

II. Przygotowanie i składanie ofert

 

 1. Cenę ofertową należy podać na formularzu sporządzonym wg załącznika nr 1 podpisanym przez Wykonawcę lub pełnomocnika Wykonawcy. Cena za wykonanie zamówienia jest ceną ryczałtową i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego efektownego wykonania zamówienia, w tym koszty przeprowadzenia spisu z natury i oceny stanu wyrobów zawierających azbest.
 2. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielenia wyjaśnień jest Iwona Dychtoń – Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 50 16 wew. 46, e-mail: iwona.dychton@otmuchow.pl
 3. Kryteria wyboru ofert : 100% ceny.
 4. Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „Nazwa przedmiotu zamówienia”.

Oferta zawiera następujące dokumenty:

1/ Wypełniony formularz ofertowy.

2/   Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 

      6.   Miejsce i termin złożenia ofert:

            Ofertę należy złożyć w terminie do dnia  21.03.2012r. w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz ofertowy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              ………………………., dnia ………………

Znak sprawy GK.7660.2.2012

FORMULARZ OFERTOWY

 

Na wykonanie na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

 

 

 1. I.                   Nazwa i adres Zamawiającego :

 

Urząd Miejski w Otmuchowie

48-385 Otmuchów

ul. Zamkowa 6

reprezentowany przez :

mgr inż. Jana Woźniaka  -  Burmistrza Otmuchowa

 

 1. II.                Opis przedmiotu zamówienia :

 

Aktualizacja programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

 1. III.             Forma złożenia oferty

 

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21.03.2012r. w formie:

 

a)      pisemnej (osobiście lub listownie) na adres : Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu – pokój nr 11;

 

b)     faxem na nr 77 4315016.

 

IV.  Nazwa i adres   Wykonawcy:

 

NAZWA:     …………………………………………………………………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………

 

ADRES:

…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………………………………………………………………………

 

NIP : ……………………………..

 

NR RACHUNKU BANKOWEGO

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

 

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia : 

 

A. Aktualizacji programu usuwani wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Otmuchów

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

B. Prognozę oddziaływania na środowisko programu usuwania wyrobów zawierających azbest

 

cenę netto : ………………. zł

podatek VAT: …………..…zł

cenę brutto:……………..….zł

słownie brutto: ……………………………………………………………..zł

 

2. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

 

3. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w n/w terminie.

 

 

 zakończenie ostateczne i przekazanie przedmiotu umowy do dnia  15 czerwca 2012r.

 

 

4. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:

 

1)…………………………………………………………………………………………….

 

2)……………………………………………………………………………………………

 

3)……………………………………………………………………………………………

 

4)…………………………………………………………………………………………….

 

Oświadczam, że :

 

- zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz przepisami wykonawczymi obowiązującymi w zakresie przedmiotu zamówienia.

 

 

 

 

 

…………………………., dnia ………………….               …………………………………

 

                                                                                                   podpis osoby uprawnionej

                                                                                                       (pieczęć wykonawcy)   

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 2286
Autor: Iwona Dychtoń
Data wytworzenia informacji: 2012-03-13
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-03-13 14:46:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378853