Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Wyświetl historię zmian »
ZAPYTANIE OFERTOWE Kierownik Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie zaprasza do składania ofert na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gospodarstwa Komunalnego w Otmuchowie

zaprasza do składania ofert

na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów.

 

Do zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy prawo zamówień publicznych

zgodnie z art. 4 ust. 8 tej ustawy.

 

ZAMAWIAJĄCY: Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie , ul. Sienkiewicza 5, 48-385 Otmuchów, woj. opolskie, tel. 0-77 4315186, faks 0-77 4315186, www.otmuchow.probip.pl

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakres obejmuje:

 1. Odbiór odpadów komunalnych o kodzie: 20 03 01 pochodzących z budynków administrowanych przez Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie
 2. Odbiór odpadów segregowanych w zakresie opakowań z plastiku (kod : 15 01 02), papieru (kod: 15 01 01), szkła (kod: 15 01 07) z podziałem na szkło białe i kolorowe z terenu miasta i gminy Otmuchów
 3. Odbiór odpadów z czyszczenia ulic i placów, koszy ulicznych, zmiotek ulicznych o kodzie 20 03 03 oraz niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu targowiska miejskiego i po organizowanych imprezach lokalnych o kodzie: 20 03 01
 4. Odbiór odpadów elektrycznych i elektronicznych o kodzie: 16 02 11, 16 02 13, 16 02 14, 16 80 01, odpadów wielkogabarytowych o kodzie 20 03 07 oraz baterii i akumulatorów o kodzie 16 06 05 (inne baterie i akumulatory), pochodzących z gospodarstw domowych składowanych na terenie Gospodarstwa Komunalnego.
 5. Odpady będą umieszczane w zależności od rodzaju segregowanych odpadów:

a)     szkło - w pojemnikach dwudzielnych typu IGLO o poj. 2,6 m3 z podziałem na szkło białe i kolorowe,

b)    papier - w pojemnikach typu IGLO o poj. 2,5 m3 ,

c)     plastik - w pojemnikach siatkowych (kosze) o poj. 2,5 m3 ,

 1. Odpady komunalne pochodzące z budynków komunalnych gromadzone będą w pojemnikach: KP-5,3m3 lub KP-7, SM 120 l, PA 1100 l,
 2. Odpady z koszy ulicznych, pochodzących z terenu miasta składowane będą w pojemniku KP-5,3m3 lub KP-7 przy ul. Sienkiewicza w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie.
 3. Ilość pojemników i częstotliwość ich wywozu określona będzie w harmonogramie wywozu nieczystości stanowiącym sporządzonym w dniu podpisania umowy
 4. Orientacyjna ilość wywozu poszczególnych pojemników w trakcie trwania umowy:

a)     PA-1100 - 50 wywozów

b)    120l - 220 wywozów

c)     2,5m3 (papier) - 45 wywozów

d)    2,6m3 (szkło) - 350 wywozów

e)     2,5m3 (plastik) - 1050 wywozów

f)     wywóz odpadów niebezpiecznych - 5 wywozów

g)    KP-5,3m3 lub KP-7 - 110 wywozów

 

CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 01 stycznia 2013 – 30 czerwca 2013

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do dnia 28.12.2012 do godziny 10:00 w Gospodarstwie Komunalnym w Otmuchowie ul. Sienkiewicza 5.

 

WZÓR OFERTY:

 

  ....................................................................

                 Nazwa i adres oferenta                                                                ..................................................

                                                                       (miejscowość i data )

wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego

 

pod Nr KRS : .........................................................

lub wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej

 

pod Nr .............................  z dnia .........................

 

REGON .................................................................

 

telefon ...............................  faks .................                                     

 

E-mail  .................................................................

 

O F E R T A

                                                                                               

Gospodarstwo Komunalne w Otmuchowie                                                    

ul. Sienkiewicza 5, 48-385 Otmuchów

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe oferujemy wykonanie zamówienia, przedmiotem którego jest „Odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Otmuchów”.

 

 

 

Oferujemy cenę: 

 

a)             za wywóz 1 pojemnika PA-1100 – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

b)            za wywóz 1 pojemnika 120l – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

c)             za wywóz 1 pojemnika 2,5m3 (papier) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

d)            za wywóz 1 pojemnika 2,6m3 (szkło) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

e)             za wywóz 1 pojemnika 2,5m3 (plastik) – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

f)             za 1 wywóz odpadów niebezpiecznych – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

g)             za wywóz 1 pojemnika KP-5,3m3 lub KP-7 – ……… zł + ….% VAT = ……….. zł brutto

 

 

 

Przedmiot zamówienia wykonamy do dnia 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

 

1)...........................

 

2)...........................

 

..)...........................                                                   

 

 

                     ..…………………………………………………………………………………………

                             (podpis  lub podpis osoby/ ób uprawnionej /ych  do  reprezentowania)

 

 

 

 

 

z up. Burmistrza

inspektor

/-/Zygmunt Lisowski

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Autor: Lisowski Zygmunt
Data wytworzenia informacji: 2012-12-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-12-21 12:59:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378803