Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Usługi 2012

Autor: b/d
Data wytworzenia informacji: b/d
Opublikował: Bogusław Lis
tel. 0
e-mail: boguslaw.lis@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-20 11:33:00
Wyświetl historię zmian »
Zapytanie ofertowe ws w I etapie : 1. Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów. 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów. w II etapie : 3. Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów. 4. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska.

Znak sprawy GK.  602.1.2012

ZAPYTANIE  OFERTOWE

      Niniejsze postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych tekst jednolity Dz. U. 2010r. Nr 113 poz. 759. z późn. zm.

 

1.  Zamawiający:

Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów tel.: (77)431 50 17 wew.47, Fax: (77) 4315016.

 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie niżej wymienionych opracowań :

w  I etapie  :

 1. Sprawozdanie z realizacji Aktualizacji Planu gospodarki odpadami dla Gminy Otmuchów. 
 2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Otmuchów.

 

w  II  etapie  :

 1. Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów.
 2. Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska.

 

 1. Przedmiot zamówienia :

 

1)      Sprawozdanie z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011

2)      Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011,

3)      Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019,

4)      Prognozę oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

3)  Zakres rzeczowy: 

1.  Sprawozdanie  z realizacji Planu gospodarki odpadami dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011.

 Zgodnie z wytycznymi do opracowania sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami za lata 2010-2011 opracowanymi przez Departament Gospodarki Odpadami w Ministerstwie Środowiska.

Wytyczne opublikowane są na stronach internetowych Ministerstwa Środowiska w zakładce: środowisko - odpady - plany gospodarki odpadami - ekspertyzy i wytyczne.

Zakres merytoryczny Sprawozdania powinien być zgodny z zakresem merytorycznym wzoru sprawozdania z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami zawartego w Wytycznych.

 

2. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Otmuchów za lata 2010-2011.

Podstawę prawna opracowania raportu stanowi art.18 ust.2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 tj. z późniejszymi zmianami), który wprowadza obowiązek wykonania co dwa lata raportu z realizacji Gminnego Programu Ochrony Środowiska.

3.  Program ochrony środowiska dla Gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Otmuchów powinien być zgodny z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (jednolity tekst z 2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz z „Wytycznymi Ministerstwa Środowiska dotyczącymi sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym” (2002r.).

 

Program powinien być zgodny z „Polityką ekologiczną państwa na lata 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, „Programem ochrony środowiska województwa opolskiego na lata 2011 – 2014 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2018 ”, Programem ochrony środowiska dla powiatu nyskiego.

 

Program powinien zawierać następującą problematykę:

 

 1. Diagnozę stanu środowiska gminy (ogólną charakterystykę i ocenę zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, charakterystykę przeobrażeń środowiska oraz opis głównych źródeł przeobrażeń i zagrożeń środowiska), w tym charakteryzując między innymi następujące elementy:

a)      przyrodę

b)      zasoby wodne

c)      zasoby surowców mineralnych

d)     powietrze atmosferyczne

e)      hałas

 

 1. Określenie długoterminowych celów i kierunków działań (do roku 2019) w rozbiciu między innymi na elementy środowiska wymienione w pkt 1.

 

 1. Określenie priorytetów i listy zadań w zakresie ochrony środowiska (w formie harmonogramu rzeczowo-finansowego) koniecznych do realizacji w ciągu czterech lat (2012-2015), w rozbiciu, między innymi na elementy środowiska wymienione w pkt 1. Harmonogram rzeczowo-finansowy powinien zawierać:

- nazwę zadania

- szacunkowe koszty realizacji zadania,

- termin realizacji,

- źródła finansowania,

- podmioty odpowiedzialne i współpracujące w realizacji zadania.

 

 1. Wskazanie środków i instrumentów pomocnych przy realizowaniu zadań, sposób kontroli i dokumentowania realizacji Programu.

 

4. Prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Otmuchów na lata 2012-2015 z perspektywą do roku 2019.

 

Zakres Prognozy  będzie zgodny z wymaganiami określonymi ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późniejszymi zmianami ).

 

 Wyżej wymienione opracowana należy sporządzić w 4egz. papierowych i 3egz. w formie elektronicznej( płyta CD).

3) Termin wykonania umowy dzieli się na dwa etapy:

 1. zakończenie I etapu polegającego na wykonaniu Raportu i Sprawozdania (poz. 1 i 2 przedmiotu zamówienia) wyznacza się na 31 marca 2012r.,
 2. zakończenie II etapu i ostateczne przekazanie przedmiotu umowy (poz. 3 i 4 przedmiotu zamówienia) wyznacza się na 31 maja  2012r. 

4)  Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: Janina Mazek – Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska tel. 77 431 5016 wew. 47,  adres e-mailowy:  janinamazek@wp.pl

1)    Kryteria wyboru ofert:  100% cena

2)     Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

      Ofertę mogą złożyć podmioty lub osoby fizyczne posiadające: uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

7) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim,
w formie pisemnej, na maszynie lub komputerze, nieścieralnym atramentem, umieścić w zabezpieczonej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją : „ Nazwa przedmiotu zamówienia)

 Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1.    Wypełniony formularz ofertowy.

2.    Dokumenty potwierdzające uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. 

 7)   Miejsce i termin złożenia ofert:

 Ofertę na formularzu oferty należy złożyć w terminie do dnia 29.02.2012r w formie:

a) pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miejski w Otmuchowie ul. Zamkowa 6, 48-385 Otmuchów, w sekretariacie Urzędu , pokój nr 11.

b)    faxem na numer: 77 431 5016 .

 

W załączeniu:

1/ formularz oferty.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA
Liczba odsłon: 1770
Autor: Janina Mazek
Data wytworzenia informacji: 2012-02-21
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2012-02-21 13:59:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8378858