Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2016

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul. Krakowska nr 44 obejmującej udział ½ we współwłasności lokalu użytkowego nr 1 wraz z udziałem ½ części w prawie użytkowania wieczystego 51/200 części w działce nr 397/2 AM- 6 oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

 

Zał. Nr  1  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr   139/2016  z dnia  21 października  2016 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity z 2015r Dz. poz. 1774/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul. Krakowska  nr 44 obejmującej udział ½ we współwłasności lokalu użytkowego  nr 1 wraz z udziałem ½ części w prawie użytkowania wieczystego 51/200 części w działce nr 397/2 AM- 6  oraz urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

I. Oznaczenie:

1. udział  ½ części lokalu użytkowy nr 1  o powierzchni   244,70m 2 składającego  się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi oraz 51/200 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 397/2, obszaru 0,0852 ha, poł. w Otmuchowie przy ul. Krakowskiej nr 44.

Należny udział w gruncie pod budynkiem zostaje oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 31 maja 2095 roku.  Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta OP1N/00050227/6 oraz dla lokalu nr 1 Księga wieczysta OP1N/00050228/3.

2. Opis: Nieruchomość składa się z udziału w ½ części niewydzielonej  lokalu użytkowego nr 1 o powierzchni użytkowej 244,70 m 2 składającego  się z magazynu, 7 pomieszczeń gospodarczych, sanitariatu, wejścia i dwóch pokoi oraz ½ części w udziale  51/200 części w prawie użytkowania wieczystego działki o nr  397/2  zabudowanej budynkiem mieszkalno- użytkowym   piętrowym, mieszczącym cztery lokale. Nieruchomość stanowi współwłasność Gminy Otmuchów i osób fizycznych,  posiada dostęp do drogi publicznej oraz do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga asfaltowa, sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Lokal nr 1 nie posiada pomieszczeń przynależnych.

3.Przeznaczenie: działka nr 397/2 obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej.

4.Obciążenia nieruchomości:

Nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a. uiszczanie opłaty  rocznej  w wysokości 3 % wartości udziału w gruncie wraz z należnym podatkiem  Vat  w terminie do dnia 31 marca każdego roku na konto Gminy Otmuchów.

b. ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem lokalu w należytym stanie, przestrzegania porządku , uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz jest zobowiązany do współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.

c. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych z nabyciem,

d. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

6.Cena wywoławcza: wynosi   56 000,00 zł,  słownie (pięćdziesiąt sześć  tysięcy) złotych i składa się z wartości lokalu, I opłaty za użytkowanie wieczyste udziału w gruncie, która zawiera podatek Vat 23%  , kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Aktualizacja opłaty rocznej nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  25 listopada  2016 r o godz. 9 45

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 5 600,00 PLN słownie ( pięć tysięcy sześćset) złotych i  jest  warunkiem przystąpienia do przetargu.  Uczestnikiem  przetargu mogą być osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 21 listopada 2016  wpłacą wadium  na konto Gminy  Otmuchów  prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A. nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007.

Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

  1. w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.
  2. Termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty skutecznego przetargu, o czy nabywca zostanie powiadomiony odrębnym pismem.
  3. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  , nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.  

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379337