Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2016

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości Burmistrz Otmuchowa ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w mieście Otmuchów obejmującej działkę nr 247 zabudowaną: 1. budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym ( parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 , 2. szopą drewnianą, 3. budynkiem przybudówki mieszczącym kotłownię, skład opału i komórkę o powierzchni użytkowej 22,26 m2 . Oznaczenie: 1.Prawo własności działki nr 247 , k.m. 5 , obszaru 0,1355 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ulicy Grunwaldzkiej nr 9b oraz prawo własności budynków posadowionych na działce tj. budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczony , dwukondygnacyjny ( parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 , szopa drewniana, budynek przybudówki mieszczący kotłownię, skład opału i komórkę o powierzchni użytkowej 22,26 m2 .

Zał. Nr 2  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  6/2016   z dnia  11 stycznia   2016 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz. U  z 2015r  poz. 1774 / oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 z 2004r).

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  mieście Otmuchów obejmującej działkę nr 247 zabudowaną:

  1. budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczonym , dwukondygnacyjnym ( parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 ,
  2. szopą drewnianą,
  3. budynkiem przybudówki mieszczącym kotłownię, skład opału i komórkę o powierzchni użytkowej 22,26 m.

Oznaczenie:

1.Prawo  własności działki nr  247 , k.m. 5 ,  obszaru 0,1355 ha, poł. w mieście Otmuchów przy ulicy Grunwaldzkiej  nr 9b oraz prawo własności budynków posadowionych na działce tj. budynek mieszkalny w zabudowie bliźniaczej, częściowo podpiwniczony , dwukondygnacyjny ( parter i poddasze użytkowe) o powierzchni użytkowej 79,22 m 2 , szopa drewniana, budynek przybudówki mieszczący kotłownię, skład opału i komórkę o powierzchni użytkowej 22,26 m.

2.Nieruchomość zostanie sprzedana na własność nieograniczoną.   Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Kw OP1N/00014541/9.

Nieruchomość  posiada dostęp do drogi publicznej oraz  elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga publiczna , sieć energetyczna, sieć  gazowa i sieć wodociągowa.

3.Przeznaczenie: działka nr  247 obręb geodezyjny Otmuchów  zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy.

5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

a  ponoszenia wydatków związanych z utrzymaniem budynków  w należytym stanie,        przestrzegania porządku , korzystania z niej zgodnie z przeznaczeniem,  

b. poniesienia w całości kosztów notarialnych oraz kosztów opłat sądowych związanych w nabyciem.

6.Cena wywoławcza: wynosi  160.000,00 zł( słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) i składa się z wartości gruntu , budynków oraz  zawiera  koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  16 lutego  2016 r o godz. 10 30.

9.Wadium: wynosi 10 % ceny wywoławczej tj. 16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy   złotych).

           Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia 11 lutego 2016  wpłacą wadium w wysokości  16 000,00 PLN słownie (szesnaście tysięcy)  złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy  Otmuchów  nr  37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi  1%  ceny wywoławczej.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

1.  w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium przepada na rzecz Gminy Otmuchów.

III. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nr 92887200030000026020000020, nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego tj. do dnia 29 lutego 2016 roku. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej:www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379427