Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2016

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Wójcicach gm. Otmuchów obejmującej niezabudowane działki nr 632/9 i 632/10, łącznego obszaru 0,6700 ha przeznaczoną pod uprawy rolne.

 

Zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  130/2016   z dnia  19 września  2016 roku.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż gruntu rolnego.

    Na podstawie art. 25 i 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami /j.t. Dz. U z 2015r poz. 1774 ze zmianami/ oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (j.t. Dz. U z 2014r poz. 1490). Do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. dz. U. z 2012 r. poz. 803 ze zm. ). W szczególności art. 2a ust. 1 zgodnie z którym nabywcą nieruchomości może być tylko rolnik indywidualny, którego powierzchnia wraz z nabytymi działkami nie przekroczy powierzchni 300,00 ha użytków rolnych.

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Wójcicach  gm. Otmuchów obejmującej  niezabudowane działki nr  632/9 i 632/10,  łącznego obszaru 0,6700  ha przeznaczoną pod uprawy rolne.

1. Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności niezabudowanych działek  nr  632/9 i 632/10 łącznego    obszaru 0,6700ha, położonej w miejscowości  Wójcicach   gm. Otmuchów przeznaczonych do użytkowania rolniczego. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta OP1N/00052080/7

Działki nr  632/9 i 632/10,  łącznego obszaru 0,6700  ha AM-6 położone są  w obrębie geodezyjnym  Wójcice,  posiadają dostęp do drogi publicznej oraz infrastruktury technicznej , zlokalizowane są    w obszarze terenów użytków rolnych w otoczeniu terenów o charakterze mieszkalnym , rolnym oraz czynnej żwirowni.

 Nieruchomość rolna jest wolna od obciążeń hipotecznych, nie zawarto żadnej umowy ograniczającej sposób korzystania z przedmiotowej działki, w szczególności nie jest ona przedmiotem umowy najmu lub dzierżawy. Wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

2. Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

- działki nr 632/9 i 632/10 przeznaczone do użytkowania rolniczego,

- koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości tj. koszty zawarcia umowy notarialnej i  zmiana wpisów w księgach wieczystych , ponosi nabywca.

3.Cena wywoławcza wynosi netto 88.000,00zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy) złotych i składa się z  wartości gruntu oraz, kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Sprzedaż tych działek zwolniona jest z podatku Vat. W przypadku zmiany przepisów i opodatkowaniu sprzedaży do ceny nabycia zostanie doliczony podatek Vat wg obowiązującej stawki.

4. Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 4.

5.Termin przeprowadzania przetargu: dnia 26 października  2016 r o godz. 11 00

6.      Wadium w przetargu na sprzedaż prawa własności działek  nr  632/9 632/10  położonych w  Wójcicach wynosi  8 800,00  (osiem tysięcy osiemset) złotych. Wadium w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Gminy Otmuchów prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej BNP PARIBAS S.A.nr 45 1600 1462 1841 8547 2000 0007 w terminie do dnia 21 października 2016 r. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo.

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby, które spełniają warunki określone w art.  6 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. z 2012 r. poz. 803 ze zm.).

Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.  

Postąpienie w przetargu wynosi 1% ceny wywoławczej.

7.Wpłacone wadium podlega:

a.  zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b. zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c. zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

Skutkiem uchylenia się od zawarcia umowy kupna przez oferenta, który przetarg wygrał jest przepadek wadium na rzecz Gminy Otmuchów.

8. Cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów  nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. O terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie w terminie 21 dni od daty skutecznego rozstrzygnięcia przetargu. Koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej oraz  związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379357