Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Sprzedaż 2016

Burmistrz Otmuchowa ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Otmuchów położonej w Otmuchowie ul. Grodkowskiej obejmującej niezabudowaną działkę nr 144 przeznaczonej pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania .

Zał. Nr 19  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

Nr  22/2016    z dnia  11 lutego   2016 roku.

Ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości

    Na podstawie art.28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U .z 2015, poz. 1774 ) oraz §6 ust.1 i §13 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) ,

Burmistrz Otmuchowa  ogłasza I  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej  własność Gminy  Otmuchów  położonej w  Otmuchowie ul. Grodkowskiej  obejmującej niezabudowaną działkę nr  144  przeznaczonej pod zabudowę produkcji pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania .

I. Oznaczenie nieruchomości :

1. działka oznaczona  geodezyjnie nr 144 , A.M. 4 , obszaru 3,4028 ha, poł. w Otmuchowie przy ul. Grodkowskiej .Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie Księga Wieczysta Nr  OP1N/00041226/3.

 

2. Opis: Nieruchomość obejmująca niezbudowaną działkę nr 144  posiada dostęp do elementów infrastruktury technicznej takiej jak: droga , sieć energetyczna, sieć kanalizacyjna, sieć wodociągowa, sieć gazowa. Teren nieruchomości płaski, dobrze nasłoneczniony , od strony północnej sąsiaduje z trakcją kolejową a od strony południowej w dalszym sąsiedztwie znajdują  się  nieruchomości o funkcji produkcyjnej i usługowej.

3.Przeznaczenie: nieruchomość obejmująca niezabudowaną działkę nr 144 obręb geodezyjny Otmuchów zgodnie z miejscowym planem ogólnym  zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzonym uchwałą nr XXII/205/2004 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 30 grudnia 2004r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 4 marca 2005r. Nr 14, poz. 432) działka nr 144 – obręb Otmuchów częściowo stanowi tereny zabudowy działalności produkcyjnej pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym (oznaczone na rysunku planu symbolami: 1-Pn, Psz, PSo, KS1, KS2, Zi: 2-Pn, Psz, PSo, KS1, KS2, Zi), częściowo tereny zabudowy działalności produkcyjnej pozarolniczej o niskiej intensywności zagospodarowania, składowania i magazynowania w obiektach i na terenach otwartych, zabudowy usług związanych z obsługą rolnictwa, parkingów samochodów osobowych i ciężarowych, zieleni o charakterze izolacyjnym (oznaczone na rysunku planu symbolami: 3-Pn, Psz, PSo, KS1, KS2, RU, Zi).

Na podstawie art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003 r. utracił moc,zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. działka nr 144 – obręb geodezyjny Otmuchów częściowo zlokalizowana jest w obszarze terenów obiektów i urządzeń produkcyjnych, składów, magazynów i usług handlu hurtowego.

 

4.Obciążenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych i ograniczonych praw rzeczowych w tym też nie ujawnionymi w księdze wieczystej, roszczeniami osób trzecich, w tym umownym prawem pierwokupu, ani też długami i innymi należnościami , do których stosuje się przepisy o zobowiązaniach podatkowych, nie zostały wszczęte żadne egzekucje. Do dnia 31 sierpnia 2016 roku została zawarta umowa na dzierżawę działki nr 144 i jest obecnie użytkowana rolniczo. W przypadku kupna działki wydanie przedmiotu umowy nastąpi w dniu  1 września 2016 roku. 5.Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruchomość:

 

a. zabudowa zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

b. zabudowa nieruchomości w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego,  

c. koszty związane z przeniesieniem prawa własności nieruchomości, w tym koszty z zawarciem umowy notarialnej i związane z postępowaniem wieczysto księgowym, ponosi nabywca,

d. utrzymania nabytej nieruchomości w należytym stanie,

e. użytkować ją zgodnie z celem nabycia.

6.Cena wywoławcza: wynosi  netto   884 000,00 PLN, słownie ( osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące)  złotych i składa się z wartości szacunkowej gruntu oraz  kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży. Nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty wylicytowanej ceny przed dniem zawarcia umowy notarialnej wraz z należnym podatkiem vat w wysokości 23%.

7.Miejsce przeprowadzania przetargu: siedziba Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, pokój nr 9.

8.Termin przeprowadzania przetargu: dnia  06 maja 2016 r o godz.10 00

9.Wadium  wynosi  80 000 ,00 PLN ( słownie:  osiemdziesiąt tysięcy )złotych.                                

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wniesienie wadium, w przetargu mogą brać udział tylko osoby zakwalifikowane, które w terminie do dnia  29 kwietnia 2016 roku  wpłacą wadium w wysokości 80 000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych). Wadium w pieniądzu należy wpłacić na konto Gminy  Otmuchów  nr  37887200030000026020000040 prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Otmuchowie. Osoba wpłacająca wadium to osoba /fizyczna lub prawna/, która figuruje na bankowym dowodzie wpłaty /przelewu/. Osoby licytujące w imieniu firm, współmałżonków lub osób trzecich muszą przed licytacją oprócz dokumentu tożsamości przedłożyć stosowne dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania firmy lub pełnomocnictwo. Przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, a rozstrzygnięcie jego pozytywne, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

10.Najniższe postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej.

 11.Wpłacone wadium podlega:

a.    zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg,

b.    zwrotowi pozostałym oferentom, którzy przetargu nie wygrają, niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia przetargu,

c.    zwrotowi wszystkim oferentom w przypadku odwołania lub unieważnienia przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub unieważnienia przetargu

d.    utracie, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

II. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy:

1.  w przypadku uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna, wadium nie podlega zwrotowi.

2. cena sprzedawanej nieruchomości podlega zapłacie jednorazowo, przelewem na konto  Gminy Otmuchów , nie później niż do dnia poprzedzającego dzień zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

3. o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nabywca zostanie poinformowany pisemnie. Termin zawarcia umowy zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie , na stronie internetowej: www.otmuchow.probip.pl lub pod nr telefonu: 77 4315016 wew. 34.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379417