Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2017

W Y K A Z NR 14 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży nieruchomości. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 37/1 , obszaru 0,0400 ha stanowiąca użytek: pastwiska trwałe klasy IV, położona w Piotrowicach Nyskich gm. Otmuchów. Dla nieruchomości tej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Nysie księga wieczysta Nr OP1N/ 00055396/6 z wpisem prawa własności Gminy Otmuchów . Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego jako ogród warzywny.

Załącznik nr  4  do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9  /2017  z dnia  24 stycznia  2017 r.

 

W Y K A Z   NR    14 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży nieruchomości.

 

                Burmistrz  Otmuchowa  zgodnie z art.13 ust. 1 art.34 ust. 6 oraz art.  35 ust. 1 i 2  ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  Dz. U. z 2016 r, poz. 2147 ) wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm. (Dz. Urz. Woj. Op. z 2003 r. Nr 2 poz. 59),   

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

 

I.Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0022 Piotrowice Nyskie gm.  Otmuchów, działka nr  37/1  obszaru 0,0400 ha, arkusz mapy  1 zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

II. Przedmiotem sprzedaży jest -działka nr 37/1  , obszaru  0,0400 ha stanowiąca użytek:  pastwiska trwałe klasy IV, położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Nr OP1N/ 00055396/6  z wpisem prawa własności  Gminy Otmuchów .

Nieruchomość przeznaczona jest do użytkowania rolniczego jako ogród warzywny.  

 

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.        

                                           

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94  z dnia 25 maja 1994 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994 r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc.

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2015 r. działka nr   37/1– obręb geodezyjny Piotrowice Nyskie  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności gruntu obejmującego działkę nr  37/1 położona w Piotrowicach Nyskich  gm. Otmuchów  wynosi netto 4 500,00 zł,  ( cztery tysiące  pięćset )  złotych. Do ceny zostanie doliczony koszt przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w oparciu o przepis art. 37,  ust. 1, ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz.2147).

 

VII. Termin ogłoszenia przetargu- co najmniej 6 tygodni od daty podania wykazu do publicznej wiadomości w BIP, tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Otmuchowie oraz sołectwie Ratnowice oraz prasie lokalnej.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r.  poz. 2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379040