Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2017

W Y K A Z NR 9/ 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w budynku położonym w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej nr 7 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 54,60 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni i łazienki z wc i przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia przynależne –piwnica o powierzchni 0,7 m 2 .

Załącznik nr  9 do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3  /2017   z dnia   09 stycznia 2017 r.

 

W Y K A Z   NR   9/ 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu i oddania w użytkowanie wieczyste

udziału w gruncie.

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata ze zm.  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0001 Otmuchów, ul. Nyska   nr 7  m. 3  oraz prawo użytkowania wieczystego  udziału  1466/10 000 w działce nr  333/1  obszaru 0,0192 ha stanowiącej użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-5, zabudowanej  budynkiem mieszkalno- użytkowym mieszczącym 8 lokali mieszkalnych oraz jeden lokal użytkowy , stanowi współwłasność i współużytkowanie wieczyste  Gminy Otmuchów .

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 3 zlokalizowany w  budynku położonym w Otmuchowie przy ulicy Nyskiej  nr 7 lokal nr 3 o powierzchni użytkowej 54,60 m 2składający się z 3 pokoi , kuchni i łazienki z  wc  i przedpokoju. Lokal posiada pomieszczenia  przynależne –piwnica o powierzchni 0,7 m 2  .

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 333/1  w udziale  1466/10000 zostanie oddany w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 3 na okres do  dnia 23 stycznia 2096 r.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00050127/5  z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania –        miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchowa, zatwierdzony uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy w Otmuchowie Nr VIII/38/89 z dnia 7 listopada 1989 r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 28 lutego 1990 r. Nr 2, poz. 50), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca  2014r. działka nr  333/1– obręb geodezyjny Otmuchów zlokalizowana jest w obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie 66  000,00 zł,  słownie (sześćdziesiąt sześć  tysięcy) złotych  w tym wartość udziału 1466/10 000 części w gruncie ( pierwsza opłata za użytkowanie wieczyste+ podatek vat) w wysokości 553,50  zł. słownie( pięćset pięćdziesiąt trzy 50/100) złotych. Nabywca zobowiązany jest uiszczać opłaty roczne w wysokości 1 % wartości gruntu w terminie do dnia 31 marca każdego roku poczynając od 2018 roku.

 Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  rokowań bezprzetargowych z najemcą lokalu p. Bożeną i Jerzym Guła.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379045