Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2017

W Y K A Z NR 10 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1a zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Kałkowie nr 42, o powierzchni użytkowej 62,66 m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal nie posiada pomieszczeń przynależnych.

Załącznik nr 10   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   3 /2017   z dnia  09 stycznia  20167r.

 

W Y K A Z   NR    10 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015, poz.1774 )                 Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl  

 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0010 Kałków gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 1546 /10 000 w działce nr  252/4  obszaru 0,0973 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe -B, arkusz mapy-2, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym   nr 42. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony z nieużytkowym poddaszem, mieszczącym 5 (pięć) lokali  mieszkalnych.

 

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1a  zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego  poł. w Kałkowie  nr 42, o powierzchni użytkowej 62,66 m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc. Lokal  nie posiada pomieszczeń  przynależnych.  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 252/4  w udziale  1546/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1a.

 

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00060879/4 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 262/4 obręb geodezyjny Kałków  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zwartej zabudowy i urządzeń usługowych na wydzielonych działkach.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1a oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  86 000,00 zł ( osiemdziesiąt sześć  tysięcy) złotych w tym wartość udziału 1546 /10 000 części w gruncie wynosi 4 400,00zł  (cztery tysiące czterysta ) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Wojciecha Woźniak.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2015 r. poz.1774), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379044