Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

wykazy 2017

W Y K A Z NR 11 / 2017 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży lokalu mieszkalnego i udziału w gruncie. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego poł. w Jarnołtowie nr 81, o powierzchni użytkowej 79,48m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przedsionka. Lokal posiada pomieszczenie przynależne: 1. Piwnica o powierzchni 13,28 m 2 , 2. Dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 37,98 m 2 . Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5 w udziale 4583/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Załącznik nr 1   do Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa

nr   9 /2017   z dnia  24 stycznia  2017r.

 

W Y K A Z   NR    11 / 2017

nieruchomości  przeznaczonej   do  sprzedaży lokalu mieszkalnego

i  udziału w gruncie.

 

                 Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016, poz. )          Burmistrz  Otmuchowa  wykonując uchwałę Rady Miejskiej  w Otmuchowie nr III/27/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata  

podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia, które stanowią własność Gminy Otmuchów .

 

Wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie ul. Zamkowa nr 6, prasie lokalnej oraz Biuletynie Informacji  Publicznej www.otmuchow.probip.pl 

I. Oznaczenie nieruchomości – obręb geodezyjny 0009 Jarnołtów  gm. Otmuchów   oraz  udział wynoszący 4583 /10 000 w działce nr  45/5  obszaru 0,0869 ha stanowiących użytek –  tereny mieszkaniowe –B oraz  Ps III, arkusz mapy-4, zabudowanych  budynkiem mieszkalnym   nr 81. Jest to obiekt wolnostojący, murowany , dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony mieszczący 2 (dwa) lokale  mieszkalne. .

II. Przedmiotem sprzedaży jest lokal mieszkalny nr 1  zlokalizowany na parterze budynku mieszkalnego  poł. w Jarnołtowie   nr 81, o powierzchni użytkowej 79,48m 2składający się z dwóch pokoi , kuchni, łazienki z wc, przedpokoju i przedsionka.  Lokal  posiada pomieszczenie   przynależne:

  1. Piwnica o powierzchni 13,28 m 2 ,
  2. Dwa pomieszczenia gospodarcze o łącznej powierzchni 37,98 m 2 .

  

Grunt pod budynkiem obejmujący działkę nr 45/5   w udziale  4583/10000 zostanie sprzedany wraz ze sprzedażą lokalu mieszkalnego nr 1.

Dla nieruchomości tej  prowadzona jest  przez Sąd  Rejonowy w Nysie księga wieczysta

Kw nr OP1N/ 00052056/0 z wpisem prawa współwłasności  Gminy Otmuchów  w stanie wolnym

od obciążeń.  

Położenie nieruchomości  jest odpowiednie do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem.                                                   

 III. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania - miejscowy plan  zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Otmuchowie Nr XXXV/2/268/94 z dnia 25 maja 1994 r. r. (Dz. Urz. Woj. Op. z dnia 10 sierpnia 1994r.  1990r. Nr 21, poz. 182), z dniem 31 grudnia 2003r. utracił moc,

Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów, zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/300/2014 Rady Miejskiej w Otmuchowie z dnia 17 czerwca 2014r. zabudowana  działka  nr 45/5 obręb geodezyjny Jarnołtów  gm. Otmuchów zlokalizowana jest w  obszarze terenów zainwestowanych o przewadze funkcji mieszkalnej.

 

 IV. Wartość nieruchomości  obejmującej prawo własności lokalu nr 1 oraz udziału w gruncie wynosi     łącznie  109 000,00 zł (sto dziewięć tysięcy) złotych w tym wartość udziału 4583/10 000 części w gruncie wynosi 9600,00zł  (dziewięć tysięcy sześćset) złotych.  Nabywca ponosi koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży.

 

 V. Sposób zapłaty -wpłata gotówkowa na konto Gminy Otmuchów ,  przed dniem zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

 VI. Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży - nieruchomość stanowi własność Gminy Otmuchów, przeznaczona jest do sprzedaży w drodze  bezprzetargowej na rzecz najemcy Bożeny Winnickiej.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2016 r. poz.2147), mogą składać wnioski o nabycie w terminie 6 tygodni licząc od daty wywieszenia wykazu.

 

Wykaz sporządził:

Magdalena Pośpiech                                      

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379043