Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

2013-11-15 Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

Zarządzenie Nr 136/2013 Burmistrza  Otmuchowa  z dnia 14 listopada 2013 r. w sprawie: oddania w drodze bezprzetargowej w dzierżawę części nieruchomości położonych na terenie Gminy Otmuchów , na których posadowione są kontenery na odzież i sporządzenia wykazu nieruchomości

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje :

§ 1

Wyrażam zgodę na wydzierżawienie  dla firmy   TEXLAND PL Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 00-453 Warszawa,ul. Czerniakowska 145 lok 1, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS:0000340831, NIP:7010203719, REGON:142052030,

  części  nieruchomości gruntowych , położonych  na terenie miasta i gminy Otmuchów  w drodze bezprzetargowej  wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zarządzenia, -  celu ustawienia kontenerów na odzież używaną  na następujących warunkach:

a)     umowa zawarta  na czas określony- 3 lata

b)     waloryzacja czynszu co rok o wskaźnik wzrostu cen  na towary i usługi , podawanych przez Prezesa GUS

c)     Umowa może być wypowiedziana z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia w przypadku gdy  na nieruchomościach gminnych zostaną rozpoczęte inwestycje  gminne lub w przypadku zbycia nieruchomości;

d)     Bez względu na sposób rozwiązania umowy Dzierżawca nie będzie miał prawa domagania się od Wydzierżawiającego zwrotu jakichkolwiek kosztów związanych z zagospodarowaniem przedmiotowych nieruchomości

e)     Dzierżawca we własnym zakresie zadba o:

- estetyczny wygląd ustawionych kontenerów

- opróżnianie zapełnionych kontenerów .

§ 2

Dzierżawca zobowiązany będzie użytkować przedmiotowe nieruchomości zgodnie z przeznaczeniem, utrzymywać przedmiot dzierżawy oraz tereny przyległe w należytym porządku, zachowując wszelkie wymogi odnośnie ochrony środowiska i ochrony przyrody.

§ 3

Zarządzenie wywiesza się na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Mienia Komunalnego i   Planowania Przestrzennego

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, a informację o jego wywieszeniu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty przez wywieszenie na tablicach ogłoszeń

 

 

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  nr 1

 do zarządzenia Burmistrza Otmuchowa nr 136/2013

 z dnia 14 listopada 2013 roku

Wykaz

nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę

 Adres nieruchomości

Otmuchów-ul.  Traugutta Otmuchów-ul. Jagiełły, Otmuchów- ul.Krakowska, Otmuchów – ul. Norwida, Otmuchów ul. Piastowska, Otmuchow ul. Dąbrówki, Otmuchów ul. Kościuszki,Otmuchów- ul. oś.Lata Kwiatów,   Otmuchów –ul  Nyska    Otmuchów ul. Mickiewicza                                                                      Kałków,Wójcice

 

 

cz. dz. nr  318,cz.dz. nr 196 , cz.dz. nr 407, cz.dz. nr 552, cz.dz. nr 386 , cz.dz. nr 890,cz.dz. nr 1011, cz.dz.1344/14, nr cz.dz. nr 589/3, , cz.dz. nr 889, cz.dz. nr 1133/4, cz.dz. nr 785/2 , cz.dz. nr 289,cz.dz nr 289,,cz.dz. nr 342

Nr Księgi Wieczystej

KW Nr  41599 ,KW Nr 58571,KW Nr OP1N/00041111/4 ,KW Nr OP1N/00045581/7, KW Nr OP1N/00045581/7, KW NrOP1N/00045581/7, KW Nr 40543 KW Nr OP1N/00045593/4,KW Nr OP1N/00041089/0 KW Nr  OP1N00045593/4,KW Nr OP1N/00045593/4, KW Nr OP1N/00057659/2, KW Nr OP1N/00057659/2, KW Nr 56498,

Powierzchnia

20,1 m2

Okres dzierżawy

do 3 lat

Opis nieruchomości

Działki niezabudowane przeznaczone pod zlokalizowanie trzynastu pojemników na odzież używaną, każdy o pow. 1 m2.

 

Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy dla terenów obejmujących w/w działki.

Forma dzierżawy

Tryb bezprzetargowy

 

Stawka czynszu miesięczna

6,00 zł/m2 miesięcznie + 23% VAT za 1 kontener – płatny do 25-tego każdego miesiąca

 

Termin wnoszenia opłat

 

Stawka czynszu dzierżawnego będzie z dniem 01  lutego każdego roku dzierżawy, począwszy od 01.02.2014r. waloryzowana o wskaźnik wzrostu cen na towary i usługi publikowany przez GUS Czynsz płatny do 25-tego każdego miesiąca.

 

 

Liczba odsłon: 800

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379735