Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 70/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 11 czerwca 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 70/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  11 czerwca 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Otmuchów, oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy  Otmuchów

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę stanowią załączniki nr 1,2,3,4 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA OGRÓD WARZYWNO-KWIATOWY - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na  pod uprawy  warzywno-kwiatowe -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,

662obręb  Otmuchów , 0,4557 ha  Bz-0,4557 ha km. 9

powierzchnia przeznaczonych  gruntów do wydzierżawienia

662 obręb   Otmuchów, 0,0045 ha, w tym: w   Bz-0,0045ha km 9

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  OP1N/00045593/4, w której prawo własności  wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0045 ha położona jest  w   Otmuchowie, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalnymi.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  ogródka warzywno-kwiatowego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty pod uprawy  warzywno-kwiatowe wynosi 0,12 zł netto rocznie za 1 m2.

Czynsz za dzierżawę  pod uprawy warzywno-kwiatowe – o pow. 0,0045 ha wynosi  5,40 zł netto w stosunku rocznym(słownie: pięć złoty i 40/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 2 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca 2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

POD UPRAWY WARZYWNO-KWIATOWE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na  pod uprawy  warzywno-kwiatowe -na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,

205obręb  Lasowice , 0,4502 ha  PsII-0,2452 ha B-0,2050 ha km. 2

powierzchnia przeznaczonych  gruntów do wydzierżawienia

205 obręb   Lasowice, 0,0238 ha, w tym: w   B-0,0238 ha km 2

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  OP1N/00080680/8 w której prawo własności w udziale 5047/10000 wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0238 ha położona jest  w  Lasowicach, w sąsiedztwie  gruntów zabudowanych  budynkami mieszkalno- gospodarczymi.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele  ogródka warzywno-kwiatowego

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za  grunty pod uprawy  warzywno-kwiatowe wynosi 0,12 zł netto rocznie za 1 m2.

Czynsz za dzierżawę  pod uprawy warzywno-kwiatowe – o pow. 0,0238 ha wynosi  28,56 zł netto w stosunku rocznym(słownie: dwadzieścia osiem złoty i 56/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

 Załącznik  Nr 3 do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO  ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

POD UPRAWY  ROLNE - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

 

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek

279  obręb  Buków , 0,2900  ha  w- 0,2900 ha km. 4

powierzchnia przeznaczonych gruntów do wydzierżawienia

279 obręb  Buków, 0,0423 ha, w tym: w-0.0423 ha km4

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  53943, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,0423 ha położona jest  w  Bukowie, w sąsiedztwie  gruntów niezabudowanych użytkowanych rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za pozostałe grunty-rowy wynosi 40,00 zł netto rocznie za 1 ha.

Czynsz za dzierżawę użytków rolnych – rów o pow. 0,0423ha wynosi  1,69 zł netto w stosunku rocznym(słownie: jeden złoty i 69/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 70/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 11 czerwca  2013roku

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY OTMUCHÓW,

 PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ - Z PRZEZNACZENIEM POD ZAPLECZE BUDOWY.

Burmistrz  Otmuchowa  przeznacza do oddania w dzierżawę, na czas oznaczony do

 31.12.2014 roku z przeznaczeniem pod składowanie humusu, n/w nieruchomość:

 

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntu będącego przedmiotem dzierżawy

1164/4  km. – 0,7316 ha

obręb Otmuchów

Położenie nieruchomości -  Gmina Otmuchów, obręb Otmuchów,

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej - dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga wieczysta Nr  KW OP1N/00064302/7, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Otmuchów.

Opis nieruchomości - przedmiotem dzierżawy jest grunt o pow. 0,7316 ha stanowiący część działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1164/4, położonej w Otmuchowie  . Nieruchomość przeznaczona   na plac do składowania  humusu, stanowi pas gruntu  nie zalesionego przyległego do istniejącego lasu.

Przeznaczenie nieruchomości - nieruchomość będąca przedmiotem dzierżawy   nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Otmuchów

Sposób zagospodarowania nieruchomości tymczasowe składowanie  humusu .

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy - zgodnie z Zarządzeniem Nr 69/2013  Burmistrza

Otmuchowa  z dnia  11 czerwca  2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia  nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt przeznaczony pod zaplecze budowy  ustalona została w wysokości 0,04 zł/m2 netto w stosunku miesięcznym.

Do kwoty czynszu dolicza się podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Czynsz za dzierżawę gruntu o pow. 7316 m² wynosi:  292,64 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote i 64/100) netto w stosunku miesięcznym + podatek od towarów i usług VAT według obowiązującej stawki.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego) -   jednorazowo w terminie 30 dni od daty podpisania umowy,  bez osobnego wezwania w kasie Urzędu  Miejskiego w Otmuchowie  lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu.

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu) - nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza  Otmuchowa oraz aneksu do umowy.

Czas dzierżawy -  do 31.12.2014 roku.

 

 

Liczba odsłon: 1382

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379740