Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 20/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w Lubiatowie - z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Zarządzenie nr 20/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia  21 lutego 2013 roku

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność gminy Otmuchów, położonej w  Lubiatowie  - z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późn. zm.), art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 102 poz. 651 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

§1

Przeznaczyć do oddania w dzierżawę nieruchomość stanowiącą własność gminy  Otmuchów, położoną w  Lubiatowie - z przeznaczeniem pod  uprawy rolne

§2

Podać do publicznej wiadomości:

       wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę poprzez wywieszenie, na okres 21 dni, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  Otmuchów  przy ul. Zamkowa 6,

       informację o wywieszeniu tego wykazu poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w  Otmuchowie , a także na stronie internetowej tut. Urzędu.

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3

Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego .

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Załącznik  Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2013

Burmistrza  Otmuchowa

z dnia 21 lutego 2013 r.

 

WYKAZ

NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH WŁASNOŚCIĄ GMINY  OTMUCHÓW

A PRZEZNACZONYCH DO PONOWNEGO ODDANIA W DZIERŻAWĘ -

NA CELE UPRAW ROLNYCH - NA CZAS OZNACZONY TRZECH LAT.

Burmistrz  Otmuchowa przeznacza do oddania w dzierżawę na cele upraw rolnych -

na czas oznaczony trzech lat – n/w nieruchomości:

Oznaczenie nieruchomości według ewidencji gruntów:

Działka, położenie  ,klasoużytek ,powierzchnia przeznaczona

gruntów do wydzierżawienia

219/2  obręb Lubiatów , 0,24  ha RIIIa-0,1200 ha RIIIb-01200 ha km. 1

219/2 obręb  Lubiatów, 0,11 ha, w tym:  RIIIb-0,11 ha km1

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej: dla przedmiotowej nieruchomości - przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w  Nysie - prowadzona jest księga

wieczysta Nr  51662, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy  Otmuchów.

Opis nieruchomości: nieruchomość przeznaczona do wydzierżawienia o łącznej powierzchni 0,11 ha położona jest  w  Lubiatowie, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz gruntów niezabudowanych, użytkowanych rolniczo.

Przeznaczenie nieruchomości: przedmiotowa nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Otmuchów.

Sposób zagospodarowania nieruchomości: na cele upraw rolnych.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy: czynsz dzierżawny obliczany jest zgodnie z Zarządzenie nr 130/10  Burmistrza Otmuchowa z dnia 27 września 2010 roku w sprawie  ustalenia stawek czynszu za dzierżawę  nieruchomości  gruntowych stanowiących mienie komunalne Gminy Otmuchów –stawka czynszu za grunt  rolny  RIIIb wynosi 180 zł netto rocznie za 1 ha.

Czynsz za dzierżawę użytków rolnych klasy RIIIb o pow. 0,11 ha wynosi  19,80 zł netto w stosunku rocznym(słownie: dziewiętnaście złotych i 80/100)

 Czynsz za dzierżawę gruntów użytkowanych na cele rolne zwolniony jest z podatku

od towarów i usług VAT. Czynsz dzierżawny za 2013 rok zostanie wyliczony proporcjonalnie do czasu trwania dzierżawy w roku bieżącym.

Termin wnoszenia opłat (czynszu dzierżawnego): do dnia 31 marca każdego roku, za dany rok, bez osobnego wezwania w kasie Urzędu Miejskiego lub przelewem na rachunek bankowy tut. Urzędu nr 71887200030000026020000010

Zasady aktualizacji opłat (zmiana czynszu): nie częściej niż 1 raz w roku na podstawie Zarządzenia Burmistrza Otmuchowa i aneksu do umowy.

Czas trwania dzierżawy: czas oznaczony - trzy lata.Liczba odsłon: 1505

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379742