Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

2013-11-12 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 134/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Lasowicach

 Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 134/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 12 listopada  2013 roku

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowej  niezabudowanej położonej  w  Lasowicach

 

Na podstawie art.30 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2013, poz.594 z póżn.zm ) w związku z art. 38 ust. 1 i 2 oraz art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z  2010 r. Nr 102, poz. 651  z późń.zm.) zarządzam co następuje:

§1 Ogłosić ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości  gruntowej niezabudowanej  o pow. 0,4500 ha  położonej w   Lasowicach oznaczonej  numerem pomiarowym  156/3. Nieruchomość została wykazana do dzierżawy  zarządzeniem nr 112/2013.

§2.  Ogłoszenie o warunkach przetargu podlega umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Otmuchowie na okres  30 dni .

§3. Treść ogłoszenia określonego w § 1 stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Komisji Przetargowej i Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego.

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik  do Zarządzenia Burmistrza

Otmuchowa Nr  134/2013

 z dnia 12 listopada 2013 r.

 

                   O G Ł O S Z E N I E   O  P RZ E T A R G U

Burmistrz  Otmuchowa  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza ustny  przetarg nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w miejscowości  Lasowice   oznaczonej nr  działki nr 156/3, ujawnionej w księdze wieczystej   OP1N/00058927/9 o powierzchni 0,4500ha w tym:  RII-0,4500 ha, RIIIa-0,1900ha

 • Przetarg odbędzie się w dniu   19 grudnia 2013 r. w pokoju nr 12 ( I piętro) Urzędu Miejskiego w Otmuchowie, ul. Zamkowa 6 o godz. 9,00
 • Cena wywoławcza czynszu z tytułu  dzierżawy wynosi: 103,00zł w stosunku rocznym
 • Postąpienie w przetargu wynosi  nie mniej niż 10,00zł (dziesięć)
 • Przetarg jest ważny jeżeli nastąpi choć jedno postąpienie
 • Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości: 20,00 zł

które należy wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto Banku Spółdzielczego  w Otmuchowie nr konta  37 887200030000026020000040 najpóźniej do dnia 16 grudnia 2013r., przy czym za datę wpływu, uznaje się dzień uznania rachunku tj. dzień wpływu środków na konto Urzędu lub w kasie

 • Obciążenia  i zobowiązania , których przedmiotem jest nieruchomość-brak
 • Plany ogólne zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru straciły moc i nie funkcjonuje dla niego aktualna decyzja o warunkach zabudowy.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika , który przetarg przegrał podlega zwrotowi w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.
 • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego
 • Wadium nie podlega zwrotowi ,w przypadku nie stawienia się do zawarcia umowy dzierżawy , w terminie 10 dni od dnia skutecznego przetargu
 • Cena osiągnięta w przetargu stanowi podstawę do naliczenia czynszu dzierżawnego
 • Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy na okres do 3 lat.
 • W razie potrzeby wykorzystania terenu, umowa ulega rozwiązaniu z miesięcznym wypowiedzeniem.
 • W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.
 • Szczegółowe informacje dotyczące sposobu dzierżawy ureguluje umowa dzierżawy.
 • Okazanie punktów granicznych nieruchomości może nastąpić na życzenie i wyłączny koszt  dzierżawcy.
 •  Burmistrz Otmuchowa może unieważnić przetarg z ważnych nie przewidzianych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w Wydziale Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego  Urzędu Miejskiego w Otmuchowie pokój nr 4 , albo telefonicznie pod numerem (77)4315016, 4315017 w godz. od 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

 • Artur Banasiak
 • Bogusław Lis
 • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
 • Licznik odwiedzin: 8379736