Czwartek, 4 styczeń 2018 
Imieniny:

Dzierżawa 2013

Zarządzenie nr 6/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 stycznia 2013 roku w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu

Zarządzenie  nr 6/2013

Burmistrza Otmuchowa

z dnia 08 stycznia 2013  roku

 

 

w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę nieruchomości położonych  na terenie   miasta i  gminy  Otmuchów na okres do 3 lat oraz ogłoszenia jego wykazu.

 

     Na podstawie  art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r.Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) i  art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jedn. tekst Dz. U. z 2010r. Nr 102,poz.651 z póź.zm.)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1   

  

           Przeznaczam do oddania w dzierżawę na okres do 3  lat nieruchomości wymienione w wykazie , stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2 .

1.Wydzierżawienie nieruchomości wymienionych w wykazie następuje w drodze bezprzetargowej  w przypadku wpłynięcia jednego wniosku o wydzierżawienie.

2. W przypadku wpłynięcia w okresie publikacji kolejnych wniosków wydzierżawienie nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.

 

§ 3

 

 

           Wykaz  podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Otmuchowie przy ul. Zamkowa 6 .

 

§ 4

 

           Wykonanie zarządzenie powierzam  Kierownikowi Wydziału  Mienia Komunalnego i Planowania Przestrzennego

 

§ 5

           

 

           Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

 

 Załącznik do zarządzenia

nr 6/2013 Burmistrza Otmuchowa z dnia 08 stycznia 2013roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat

 

Lp

 Położenie

oznaczenie nieruchomości i powierzchnia

Przeznaczenie  nieruchomości i sposób jej zagospodarowania, cel dzierżawy

Okres wydzierżawienia

Forma  oddania w dzierżawę

Czynsz z tytułu dzierżawy. Termin wnoszenia opłat

 

 

1

 Otmuchów

ul.  Nyska

  dz. nr 165/6

KW nr  34413

pow. 287m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.p z.p. Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt pod stacją bazową telefonii komórkowej PTK Centertel

do 3 lat

Bezprzetargowo w  ramach kontynuacji umowy dzierżawy

1050,42+ vat  w terminie  14 dni od daty wystawienia faktury vat  , waloryzowana co roku  o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług  konsumpcyjnych

 2

 Otmuchów

ul.  Konwaliowa

 cz. dz. nr 1037

 cz.dz .nr 1036/4

KW nr   OP1n/00041111/4

pow. 240m2

 Przedmiotowy teren objęty jest m.pz.p.

Pozostawia się dotychczasowy sposób zagospodarowania-    grunt  pod ogród warzywno-kwiatowy

do 3 lat

Bezprzetargowo w  przypadku wpłynięcia jednej oferty

28,80 zł w terminie  jednego miesiąca od daty podpisania umowy, następne w terminie do 31 marca każdego roku.

 

Liczba odsłon: 886
Autor: Wiesława Kinal
Data wytworzenia informacji: 2013-01-09
Opublikował: Artur Banasiak
e-mail: gcr@otmuchow.pl
Data publikacji: 2013-01-09 09:44:00
Wyświetl historię zmian »

Urząd Miejski w Otmuchowie

ul. Zamkowa 6

48-385 Otmuchów

tel./fax. (77) 431 50 16; tel.: (77) 431 50 17

umig@otmuchow.pl  |  http://otmuchow.pl

Redakcja: 

  • Artur Banasiak
  • Bogusław Lis
  • Data aktualizacji: 2017-12-29 18:07:28
  • Licznik odwiedzin: 8379745